Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 (distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet, exkl engångsintäkter, bättre än föregående år * Omsättning 509,8 mkr (564,5) * Rörelseresultat 23,0 mkr (42,3) * Rörelseresultat exkl engångsintäkter 18,7 mkr (11,5) * Resultat efter finansiella poster 15,4 mkr (37,6) Exkluderas poster av engångskaraktär har rörelseresultatet för de tre första kvartalen i år, jämfört med motsvarande period i fjol, förbättrats från 11,5 mkr till 18,7 mkr eller med 7,2 mkr. För enbart tredje kvartalet är förbättringen 2,9 mkr, från 5,3 mkr till 8,2 mkr. Att rörelseresultatet ökat tillskrivs i första hand pågående rationaliseringar och kostnadsanpassningar. Helårsprognosen från augusti kvarstår oförändrad, innebärande ett koncernresultat efter finansnetto för 2002 i nivån 20 - 25 mkr (39,4). Koncernomsättning 700 - 750 mkr (741,1). Växjö den 23 oktober 2002 Jan Ove Forsell, VD Telefon 0470-727970, 070-5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god export-potential. Dotterbolagen Abstracta, BCI, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Expanda AB (publ), org nr 556541-2094 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 * Omsättning 509,8 mkr (564,5) * Rörelseresultat 23,0 mkr (42,3) * Resultat efter finansiella poster 15,4 mkr (37,6) * Resultat efter skatt per aktie 1,21 kr (3,90) * Eget kapital per aktie 31,12 kr (31,88) * Soliditet 39 procent (46) Omsättning och resultat Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgår till 163,6 mkr (142,9) och rörelseresultatet till 8,2 mkr (5,1). Från årets början är motsvarande värden 509,8 mkr (564,5) och 23,0 mkr (42,3). Koncernomsättningen under första delen av 2002 var lägre än 2001. Detta förklaras av att Callenberg Group då var en del av Expandakoncernen. Förvärvet av danska BCI den 1 juli 2002 gör att omsättningen tredje kvartalet är högre än i fjol. Engångsintäkter som en följd av försäljningen av aktierna i Callenberg Group/AnCal har påverkat det ackumulerade resultatet positivt, 2001 med 30,8 mkr, 2002 med 4,3 mkr. Exkluderas dessa poster av engångskaraktär har rörelseresultatet förbättrats under 2002 från 11,5 mkr till 18,7 mkr. För tredje kvartalet är förbättringen 3,1 mkr, från 5,1 mkr till 8,2 mkr. Att rörelseresultatet ökat beror på rationaliseringar och kostnadsanpassningar. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter skatt uppgår till 1,21 kr (3,90) och synligt eget kapital per aktie till 31,12 kr (31,88). Soliditeten redovisas till 39 procent (46). Förvärvet av BCI Expanda Design Group är genom dotterbolaget Eurobib AB, som förvärvades för drygt två år sedan, en ledande aktör på världsmarknaden för inredningar till bibliotek. Eurobib har sitt säte i Lund och omsätter cirka 125 mkr. Exportandelen uppgår till 65 procent. Eurobib har dotterbolag i Belgien, Danmark, Norge och USA. Expanda träffade i juni 2002 en uppgörelse med det danska börsnoterade bolaget ITH Industri Invest A/S om förvärv av ITH:s dotterbolag BCI A/S, som är verksamt inom samma marknadssegment som Eurobib. Eurobib och BCI är internationellt sett de dominerande varumärkena inom nischen. BCI omsätter cirka 140 mkr. Huvudkontoret ligger i Holsted på Jylland. Försäljningen utanför Danmark uppgår till 70 procent. BCI har dotterbolag i Frankrike, Spanien, Holland, Norge och USA. Expanda tar genom förvärvet av BCI ett strukturellt grepp inom branschen. Det samlade Eurobib/ BCI blir världens i särklass ledande företag inom segmentet inredningar för bibliotek. Aktörerna i övrigt på denna marknad är till stor del lokala leverantörer i varje land. Inget annat företag har så världsomspännande verksamhet som Eurobib/BCI. Man blir den största aktören i de flesta europeiska länder och i Mellersta Östern. Världsmarknadsandelen uppgår till cirka 20 procent. Samordningen av verksamheterna i Eurobib och BCI har påbörjats i avsikt att skapa en organisation med två varumärken. Bolagen har nu gemensam verkställande direktör. Andra halvåret 2002 används för att identifiera och genomföra aktivitetsprogram inom olika områden för att nå synergier. För 2003 anser vi det möjligt att nå synergivinster i nivån 5 - 10 mkr. Genom Eurobib/BCI skapas också möjligheter för flera av koncernens inredningsföretag att nå ett nytt kundsegment. Expandas övertagande av BCI skedde den 1 juli 2002. Köpeskillingen, som slutgiltigt fastställdes till 60 miljoner DKK har finansierats genom lån. Utmärkt svensk form 2002 Tävlingen Utmärkt svensk Form 2002 avgjordes under september. I år anmäldes 321 bidrag i kategorierna Möbler, Belysning, Konstindustri, Textil design, Industriell design, Grafisk design, Profilprogram samt Webbdesign. Av dessa belönades 48 bidrag med diplom/hedersomnämnande eller det finaste priset, Designpriset. Expandagruppens företag belönades med fem priser. Juryns stora pris, Designpriset, tilldelades Gärsnäs för stolen Hug och fåtöljen Big Hug av Anna von Schewen. Juryn var enig i sin bedömning och Hug/Big Hug ansågs vara "en absolut fullträff". Juryn prisade i sin motivering samarbetet mellan formgivare och producent och menade att Gärsnäs och Anna von Schewen brutit ny mark designmässigt och att stolen/fåtöljen kommer att bli en klassiker. Design House Stockholm erhöll diplom för trädgårdssoffan "Gardener´s sofa" av Eva Schildt och för en kollektion väskor formgivna av Nina Jobs. Lammhults diplomerades för Atlas XL- fåtöljen av Johannes Foersom och Peter Hiort-Lorenzen. Gärsnäs erhöll diplom för stolen Moses av Johan Celsing. Dotterbolagens utveckling DESIGNFÖRETAGEN Lammhults/Gärsnäs Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Lammhults redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 33,1 mkr (36,7). Rörelseresultatet uppgår till 5,9 mkr (5,7). Från årets början är omsättningen 102,9 mkr (118,2) och rörelseresultatet 12,8 mkr (15,0). Världsmarknaden för möbler för offentlig miljö beräknas i år ha minskat med 30 procent och samma tendens gäller merparten av Lammhults huvudmarknader. Lammhults tappar betydligt mindre än så (under tredje kvartalet 10 procent), vilket indikerar att bolagets relativa position gentemot konkurrenterna förbättras. Lammhults har dessutom genom kostnadsanpassningar och förbättrad produktivitet kunnat hålla rörelsemarginalen på mycket acceptabel nivå trots den lägre volymen. Gärsnäs omsatte under tredje kvartalet 8,2 mkr (13,8) med ett rörelseresultat på 0,0 mkr (-0,6). Från årets början är omsättningen 23,9 mkr (30,8) och rörelseresultatet - 3,7 mkr (-4,5). Sedan de nya stolarna "Bird", "Moses" och "Hug" lanserades i början av året har orderingången successivt ökat och under tredje kvartalet var orderingången 50 procent högre än motsvarande kvartal i fjol. Produkterna har snabbt nått kommersiellt genombrott och dessutom spridit ljus över Gärsnäs befintliga sortiment. Det nya stolprogrammet har genererat stora order i Sverige, Norge, Japan och England och introduceras nu brett i USA via Lammhults försäljningskanaler. Egeninnehållet i de nya produkterna är lägre än tidigare för Gärsnäs, varför vi trots den ökande orderingången varslat ett 10-tal anställda om uppsägning. Antalet anställda har på ett år och före nu varslade uppsägningar minskat med 16 personer till 63. Abstracta/Diafax Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för kontors- och konferensmiljö. Abstractakoncernen redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 25,0 mkr (27,0). Rörelseresultatet uppgår till 0,8 mkr (1,7). Från årets början är omsättningen 86,7 mkr (102,6) och rörelseresultatet 1,5 mkr (6,2). Abstracta och dess dotterbolag Diafax känner fortsatt av konjunkturnedgången, även om vi bedömer att volymnedgången liksom i Lammhults fall är betydligt lägre än för marknaden som helhet. Detta gäller såväl Sverige som export. Volymnedgången kommer samtidigt som bolagets resurser byggts ut vid anläggningarna i Lammhult och Perstorp. Fr o m oktober drivs verksamheten i Perstorp som dotterbolag, Multiplan Produktion AB. Multiplan betjänar inte bara Abstracta med kvalificerade komponenter i trä, utan har också uppdrag från flera kända svenska inredningsföretag. Abstracta bedriver en mycket aktiv produktutveckling och under tredje kvartalet lanserades bl a nya skrivtavlor i glas under varumärket "Vision". Vidare förstärks säljresurserna för "Plenty Wall" - flexibla inneväggar för kontor och offentlig miljö Voice Voice utvecklar och marknadsför möbler och inredningsprodukter för i första hand hemmöbelsektorn, men andelen kunder inom offentlig miljö ökar. Voice redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 9,8 mkr (11,4). Rörelseresultatet redovisas till 1,6 mkr. Från årets början är omsättningen 42,4 mkr (49,3) och rörelseresultatet 6,0 mkr. Motsvarande tid förra året ingick bolaget ej i Expandakoncernen. Den goda resultatutvecklingen tillskrivs bättre marginaler, bra produktivitetsutveckling i de nya lokalerna samt gott mottagande av de nya produkter som lanserats i år. Eurobib/BCI Eurobib/BCI planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och material via katalog och e- commerce. Eurobib redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 30,3 mkr (25,6). Rörelseresultatet uppgår till 3,7 mkr (2,4). Från årets början är omsättningen 89,2 mkr (74,6) och rörelseresultatet 7,0 mkr (0.8). Årets volymökning beror till största delen på att samarbetet med norska Biblioteksentralen i det gemensamt ägda säljbolaget BS Eurobib AS har utvecklats mycket positivt och att ett större projekt till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm levererats. Volymökningen ger förbättrat resultat. Vidare präglades 2001 av omfattande förändringsarbete, med bl a flytt till nya lokaler och integrering av nya säljbolag, vilket nu ger god resultateffekt genom att förändringskostnaderna upphör samtidigt som vi skördar produktivitetsvinster. BCI ingår i koncernen från 1 juli och redovisar en omsättning på 30,7 mkr (29,0) med ett rörelseresultat på 1,3 mkr. BCI:s viktiga dotterbolag i Frankrike och USA visar överskott under kvartalet, medan Spanien och Holland till följd av låg volym visar underskott. Utvecklingen i BCI följer den plan vi skisserade i samband med förvärvet. Samordningen av verksamheterna i Eurobib och BCI är alltså i full gång i avsikt att skapa en organisation med två varumärken. Tredje och fjärde kvartalen är säsongsmässigt starka för bolag som levererar till bibliotekssektorn. Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Skaga redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 22,2 mkr (20,5). Rörelseresultatet uppgår till 0,4 mkr (0,7). Från årets början är omsättningen 71,5 mkr (70,1) och rörelseresultatet 4,7 mkr (2,7). Det åtgärdspaket som genomförs för att vända bolagets resultattrend är omfattande och innehåller, utöver nödvändiga personal- och lagerkorrigeringar, nysatsningar på några europeiska marknader, ökat samarbete med ett antal nordiska optikerkedjor, utökat samarbete med utländska produktionspartners samt intensifierad produktutveckling. Under tredje kvartalet har kostnaderna för produktutveckling och marknadsföring samt rekrytering av personal i ledande befattningar varit höga, vilket drar ner resultatet. Volymutvecklingen under tredje kvartalet har överstigit föregående års nivå. Under oktober lanseras i Sverige tillsammans med Synsam den nya glasögonkollektion, som formgivits av Efva Attling. Skaga kommer att svara för marknadsföringen på export. Design House Stockholm Design House Stockholm är intressebolag i Expanda Design Group. Design House har under de tre första kvartalen 2002 omsatt 16,7 mkr (17,9) med ett negativt rörelseresultat. Säsongsvariationen i branschen är betydande med en kraftig koncentration av omsättning och resultat till andra halvåret (julhandeln). Vår resultatandel uppgår till -0,2 mkr (- 0,4) ÖVRIGA BOLAG Atran Atran redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 6,5 mkr (8,9). Rörelseresultatet uppgår till -1,6 mkr (-2,1). Från årets början är omsättningen 28,9 (34,6) och rörelseresultatet -1,9 mkr (-5,4). Orsaken till att resultatet förbättrats jämfört med fjolåret beror på att satsningen på butikslogistik avbröts vid årsskiftet samtidigt som antalet anställda minskat. Oavsett detta är resultatet i kvartal 3 otillfredsställande p g a låg beläggning. Ett nytt besparingspaket har tagits fram innebärande bl a att anställda kommer att varslas om uppsägning. Med nuvarande inriktning ligger bolaget vid sidan av Expandas affärsidé och kommer vid lämplig tidpunkt att avyttras Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 8,0 mkr (19,9) och investeringarna i byggnader till 8,7 mkr (29,3). Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, uppgick den 30 september till 69,7 mkr (64,7). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 3,6 mkr (4,2) med ett resultat efter finansiella poster på -6,1 mkr (31,1). Investeringarna uppgick till 0 mkr (0). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, var 48,9 mkr (47,5). Utsikter för helåret 2002 Helårsprognosen från augusti kvarstår oförändrad innebärande ett koncernresultat efter finansnetto för 2002 i nivån 20 - 25 mkr (39,4). Koncernens omsättning beräknas uppgå till 700 - 750 mkr (741,1). Växjö den 23 oktober 2002 Jan Ove Forsell VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01430/wkr0002.pdf

Dokument & länkar