Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Expanda AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I EXPANDA AB (PUBL) Aktieägarna i Expanda Aktiebolag (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003 kl 18.00 på Spångbergs, Honnörsgatan 15 i Växjö (I 11-området). Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken för bolaget senast den 17 april 2003, dels senast den 24 april 2003 skriftligen anmäla sig till bolaget under adress Honnörsgatan 28, 352 36 VÄXJÖ, telefax 0470-72 79 79 eller muntligen på telefon 0470-72 79 70. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt direktregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid. Föredragningslista 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av förslag till dagordning; 5. Val av en eller två justeringsmän; 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 8. Verkställande direktörens anförande; 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 14. Val av styrelse; 15. Val av nomineringskommitté; 16. Övriga frågor; 17. Avslutning av stämman. 18. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2002 med 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag är den 5 maj 2003. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC den 8 maj 2003. Styrelse Vid ordinarie bolagsstämma 2002 valdes en nomineringskommitté att förbereda styrelsevalet 2003. Kommittén har bestått av Yngve Conradsson, Alvesta (sammankallande), Gunnar Lindberg, Stockholm och Johan Sjöberg, Stockaryd. Efter kontakter med större aktieägare representerande drygt 40 % av rösterna har kommittén beslutat föreslå att antalet styrelseledamöter att väljas till sju samt föreslå omval av Torbjörn Björstrand, Lennart Bohlin, Jan Ove Forsell, Anders Hultman, Katarina Mohlin och Johan Sjöberg och nyval av Marcus Larsson (tillträdande VD Expanda). Övrigt Efter stämman kommer Tina Lindemalm, tidigare bl a ordförande i Svensk Biblioteksförening, att hålla ett föredrag under rubriken: MÖTESPLATS BIBLIOTEKET - om fysiska, intellektuella, sensuella, virtuella och andliga möten. Som avslutning inbjudes aktieägarna till en buffé. Växjö i mars 2003 Expanda AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar