Orderingången förbättrades under andra kvartalet

Orderingången förbättrades under andra kvartalet · Orderingången var klart högre under andra kvartalet jämfört med föregående år. · Resultatet efter finansiella poster från årets början uppgick till 5.0 mkr (1.0) · Skuldsättningsgraden uppgick till 0.85 (1.05) För första gången på tre år var orderingången högre i kvartalet än i samma kvartal föregående år. Koncernens orderstock vid halvårsskiftet ser betydligt bättre ut än vid samma tidpunkt föregående år. Under en tid har vi förutspått att en förbättring av konjunkturen för koncernens möbelföretag skulle kunna infalla under andra kvartalet i år. Förutsägelsen har baserats på tidigare konjunkturcykler där 5-7 år av habil marknadstillväxt följts av tre år med dramatiska nedgångar i efterfrågan. Orderingången steg också under andra kvartalet och framför allt Lammhults och Eurobib/BCI uppvisade kraftiga förbättringar. Det besparings- och strukturarbete som bedrivits under lågkonjunkturen gör att vi är väl rustade i början av uppgången. Vi har förbättrat koncernens bruttomarginal kraftigt och är betydligt mindre känsliga för volymsvängningar då förädlingen i egna fabriker reducerats avsevärt. Samtidigt har vi fortsatt satsa offensivt på marknadsföring och produktutveckling under lågkonjunkturen, vilket gör att vår marknadsandel och konkurrenskraft förbättrats. Under första halvåret har vår finansiella ställning förbättrats. Vår skuldsättningsgrad är nu 0.85 (1.05), vår soliditet 42.9 % (39.9 %) medan det operativa kassaflödet uppgick till 24.9 mkr (11.3). Förbättringen av nyckeltal förväntas fortsätta och vår målsättning att skapa en finansiell ställning att agera offensivt utifrån i början av en konjunkturuppgång har uppnåtts. Den organiska tillväxten i befintliga bolag ges nu högsta prioritet samtidigt som vår finansiella ställning medger tillväxt via förvärv. Andra halvåret är normalt starkare än det första halvåret. Den förbättrade orderingången kommer att påverka koncernens resultat positivt under andra halvåret 2004. Lammhult 2004-08-18 Expanda AB Marcus Larsson,VD Telefon 0472-26 96 71, 070-606 70 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT00130/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar