Resultatet förbättrades under tredje kvartalet

(Delårsrapport januari-september 2003 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under tredje kvartalet · Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 5.9 mkr (5.3) · Resultat efter finansiella poster från årets början uppgick till 6.9 mkr (15.4) · Omsättningen från årets början uppgick till 474.3 mkr (509.8) -Nu fokuserar vi på tillväxt, säger VD Marcus Larsson. Under kvartal 3 ökade vinsten jämfört med föregående år. Detta berodde framförallt på de kostnadsrationaliseringar och strukturförändringar som vi genomfört tidigare under året men även försäljningen var tillfredsställande i september månad. I delårsrapporten för årets första sex månader nämnde vi att koncernen, med nuvarande kostnadsstruktur, skulle kunna nå koncernens rörelsemarginalmål (10 procent i snitt under en konjunkturcykel) under förutsättning att försäljningen ökade med mellan 10 -20 procent, beroende på hur ökningen fördelades mellan våra bolag. I september månad var försäljningen 18 procent högre än genomsnittet för årets första sex månader och rörelsemarginalen blev 12 procent. September månads försäljning var hög i rådande konjunkturläge men vi räknar med att kunna nå den vid fler tillfällen närmaste året. Det viktiga är att vi har fått ett kvitto på att vår förmåga nu ligger på minst denna lönsamhetsnivå. Som en konsekvens kan vi rikta in oss på tillväxt. Konjunkturläget är fortfarande osäkert. Vår struktur innebär att vi påverkas av tre olika konjunkturförlopp: privat konsumtion, företagskonsumtion och offentlig konsumtion. Den första berör framförallt Voice, Scandinavian Eyewear och Atran och för dessa företag ser vi just nu en ökning av försäljningen. Företagskonsumtion berör i huvudsak Lammhults och Abstracta och här bedömer vi att en uthållig vändning uppåt dröjer till andra halvåret nästa år. Lammhults och Abstracta säljer även till offentliga sektorn, vilket gäller i ännu högre grad för våra biblioteksinredningsföretag BCI och Eurobib. Den offentliga sektorns konsumtion tenderar att vara stabil och samvarierar ej med företagskonsumtionen. Vi räknar med att kunna växa av egen kraft framöver oavsett konjunkturutveckling. Vi har ökat våra marknadsandelar under lågkonjunkturen, vi har sparat utan att göra avkall på marknadssatsningar och vi har strukturomvandlat för att effektivisera produktionen. Lammhult 2003-10-23 Expanda AB Marcus Larsson, VD Telefon 0472-26 96 71, 070-606 70 75 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Omsättning 474.3 mkr (509.8) · Rörelseresultat 15.7 mkr (23.0) · Resultat efter finansiella poster 6.9 mkr (15.4) · Resultat efter skatt 3.5 mkr (10.4 mkr) · Resultat per aktie efter skatt 0,41 kr (1,21 kr) · Eget kapital per aktie 30,20 kr (31,12 kr) · Soliditet 40 procent (39) Omsättning och resultat Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgår till 142.6 mkr (163.6) och rörelseresultatet till 8.4 mkr (8.2). Från årets början är motsvarande siffror 474.3 mkr (509.8) och 15.7 mkr (23.0). Konjunkturläget är fortfarande svårbedömt. Den privata konsumtionen fortsätter att utvecklas starkt vilket gynnar Atran, Scandinavian Eyewear och Voice, den offentliga konsumtionen är stabil och utgör drygt hälften av Abstractas och Lammhults omsättning medan BCI/Eurobib nästan uteslutande säljer till offentlig sektor. Företagskonsumtionen av möbler har fallit något under året och även om vissa tecken på en uppgång kan skönjas i USA räknar vi inte med någon kraftig uppgång inom kort. Med hänsyn till koncernens nuvarande struktur tror vi dock att vi under nästa år kommer att få en viss hjälp av konjunkturen. Vi ökade vinsten under kvartal 3 jämfört med föregående år trots att omsättningen var lägre. I september överträffade vi koncernens rörelsemarginalmål om 10 procent över en konjunkturcykel som en följd av en bra försäljning och en bättre kostnadsstruktur. Kostnadsstrukturen förbättras kontinuerligt och vi tror också att september månads försäljningsnivå skall kunna nås vid flera tillfällen närmaste året. I september fick vi dock ett kvitto på vår förmåga. De kostnadsrationaliseringar och strukturomvandlingar som genomförts har inte skadat vår produktions och leveranskapacitet utan vi kan redan i botten av konjunkturen nå koncernens vinstmål. Fokus måste därför nu flyttas till tillväxt då varje ytterligare försäljningskrona får en kraftig effekt på lönsamheten. Detta accentueras av situationen på Scandianvian Eyewear där vi via en utflytt av produktion till underleverantör i Kina skapat en helt annan kostnadssituation. Då företaget dessutom nu har lyckats vända försäljningen via intensivt marknads och produktutvecklingsarbete blir hävstångseffekten på lönsamheten avsevärd. Ingen enskild åtgärd är i dagsläget viktigare för koncernens lönsamhet än att öka Scandinavian Eyewears försäljning. Under årets första nio månader klarade Lammhults, Scandinavian Eyewear och Voice koncernens rörelsemarginalmål. Förvärv och avyttringar Under tredje kvartalet har inga ytterligare förvärv eller avyttringar genomförts. Aktiedata och nyckeltal Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,41 kr (1.21) och synligt eget kapital per aktie till 30,20 kr (31.12). Soliditeten redovisas till 40 procent (39). Dotterbolagens utveckling Lammhults håller ställningarna ( Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer ) Lammhults resultat är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Vinstmarginalen överstiger 10 procent trots att försäljningen är något lägre hittills i år. Marknaden för möbler för offentlig miljö är fortsatt svag och det är framförallt försäljningen till privata företag som faller då dessa företrädesvis köper möbler i samband med ny och ombyggnationer, ofta som en konsekvens av kapacitetsutbyggnader när konjunkturen är stark. En viss förbättring av konjunkturläget kan skönjas i USA och denna marknad kan i år bli Lammhults största exportmarknad för första gången. Lammhults har förbättrat sin position under året. Försäljningsnedgången är betydligt lägre än nedgången på marknaden samtidigt som bruttomarginalen per enhet förstärkts via besparingar och ett aktivt prisarbete. Lammhults verkar på en marknad med låg priselasticitet vilket skapar fortsatt utrymme för bättre marginaler så länge som produkter och varumärken upplevs vara värda mer än vad de kostar. Organisk tillväxt kommer att vara i fokus även fortsättningsvis och det är viktigt att nämna att företagets vinstmarginal har uppnåtts utan att man gjort avkall på långsiktigt tillväxtskapande åtgärder. Som en konsekvens står Lammhults väl rustade inför den uppgång som sannolikt kommer inom en niomånadersperiod. Scandinavian Eyewear växer igen ( Scandinavian Eyewear formger och marknadsför glasögonbågar med i huvudsak egna varumärken ) Scandinavian Eyewear har förbättrat sitt resultat markant jämfört med föregående år och uppnår en ackumulerad rörelsemarginal om 10 procent för årets första nio månader. Grunden till detta ligger i utflyttningen av produktion till en kinesisk leverantör samtidigt som försäljningen nu återigen växer. I september var försäljningen 17 procent högre än föregående år och försäljningsprognoserna framöver ser mycket positiva ut. Fokus framöver ligger på organisk tillväxt då varje ytterligare försäljningskrona lämnar ett mycket bra vinstbidrag. Företaget kommer därför att förstärka på marknads och försäljningssidan samt öka takten i produktutvecklingen ytterligare. Ett större antal nya bågar från såväl egna som externa designers kommer att lanseras i såväl egna som licensierade varumärken. I syfte att stärka sin ställning i distributionsledet har Scandinavian Eyewear också tagit fram ett nytt exponeringsmaterial för optiker vilket har blivit mycket väl mottaget. Via detta material lägger kunder märke till företaget och dess produkter i butiken samtidigt som företagets varumärke sprids och stärks då ju optiker ofta är belägna i attraktiva innerstadslägen där många människor passerar. Voice visar fortsatt god lönsamhet ( Voice utvecklar och marknadsför möbler och inredningsprodukter för i första hand hemmiljö ) Voice når koncernens resultatmål efter årets första nio månader. I kvartal 3 har även försäljningen utvecklats väl och de farhågor som hysts vad gäller en försämring av marknaden för möbler för hemmiljö ser ej ut att besannas. I augusti månad ökade den privata konsumtionen av möbler med 17 procent i Sverige och även om huvudskälet därtill var katalogutskick från aktörer som MIO, EM och IKEA, dvs aktörer som ej marknadsför Voice produkter, så visar det att människor är intresserade av inredning och att man är beredd att satsa pengar på detta intresse. I syfte att öka intresset för inredning i allmänhet och de egna produkterna i synnerhet har Voice nyligen färdigställt en inspirationskatalog. Katalogen, som trycks i 50 000 ex. och distribueras över hela världen, är tänkt som ett verktyg för att inspirera butiker och kunder i hur och var man kan använda olika Voiceprodukter. Vi bedömer att denna katalog får en positiv effekt på försäljningen omedelbart. Huvudutmaningen för Voice är att öka försäljningen då företagets kostnadstruktur är sund samtidigt som företagets produkter ofta kostar mindre att köpa än vad de upplevs vara värda. Inom kort kommer därför företagets marknadsorganisation att förstärkas. Abstracta kostnadsrationaliserar ( Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för kontors och konferensmiljö ) Abstractas relativt stora beroende av den svenska marknaden har inneburit att man påverkats kraftigt av den svaga konjunkturen. Volymnedgången under årets första nio månader är dock betydligt lägre än nedgången på totalmarknaden samtidigt som kostnadsrationaliseringar genomförts. Bland annat har dotterbolaget Diafax integrerats i moderbolaget med besparingar som följd. Rörelseresultatet har förbättrats men är fortsatt otillfredsställande varför bolaget även fortsättningsvis måste reducera sina kostnader. Parallellt kommer produktutvecklingen att intensifieras i syfte att få fram produkter som kan öppna dörrar på exportmarknaden samt konkretisera bolagets omfattande produktutbud och förstärka varumärket Abstracta via ett högre designinnehåll. Dessa produkter kommer att presenteras kvartal 1 2004. Atran flyttar produktion och koncentrerar till Velo ( Bolaget utvecklar och marknadsför tillbehör till cyklar ) Atran visade en förlust under årets första nio månader som var något lägre än föregående år. Under 2004 skall bolaget visa vinst. Detta kommer att uppnås via den flytt av produktion till Polen som är under genomförande parat med en ökad satsning på marknadsföring och försäljning. IFMA mässan i Köln, en av världens största cykelmässor som ägde rum i september, visade att Atrans tillbehörsprodukter är mycket konkurrenskraftiga. Såväl design som funktionalitet och pris hävdar sig mycket väl i den internationella konkurrensen. Atran är t.ex. unika med sin Futura-pakethållare. Denna pakethållare är inte större än en traditionell men lastar trots detta dubbelt så mycket via en sinnrik bygel som kan fällas ut vid användande. Cykelanvändare undviker då problem med att väskor etc. faller av i kurvor vilket, förutom att vara ett praktiskt problem, även är en säkerhetsfråga. Även Atrans nya cykelstöd är intressanta och har tagits emot mycket väl. Av speciellt intresse är kanske att företagets varumärke exponeras på stödet vilket innebär att många människor kommer att se företagets namn. Vad gäller cyklar ligger det nära till hands att jämföra med Shimano på växelsidan. Med nuvarande produktpalett och den nya kostnadsstruktur som erhålls via produktion i Polen finns alla föutsättningar för lönsam tillväxt framöver. Eurobib/BCI har snabbt realiserat synergier ( Eurobib/BCI planerar, inreder och utrustar miljöer för framförallt bibliotek ) Försäljning och resultat är något lägre än föregående år som en följd av att biblioteksmarknaden utvecklats svagt framför allt i Sverige. Detta har påverkat Eurobib/BCIs projektförsäljning negativt och försäljningen till eftermarknad har inte till fullo kunnat kompensera nedgången. Emellertid är marknadsandelen högre än någonsin vilket är av vikt med tanke på att andelen erhållna projekt även påverkar marknadsandelen på eftermarknaden i viss utsträckning. Eurobib och BCI har snabbt realiserat kostnads och försäljningssynergier och dessa åtgärder har sänkt kostnadsmassan avsevärt. Kostnadsrationaliseringar har högsta prioritet även fortsättningsvis och konkreta åtgärdprogran är nu under genomförande syftande till att minska inköps och produktionskostnader parat med att en större andel av förädlingen görs av underleverantörer. På så sätt minskar volymexponeringen samtidigt som framtida tillväxt ej kräver stora produktionsinvesteringar. Även om projektmarknaden varit något sämre än förväntat i år så har ett flertal större ordrar erhållits/kommer att erhållas för leverans första halvåret 2004. Detta i kombination med de kostnadsrationaliseringar som genomförts/genomförs gör att läget ser lovande ut för 2004. Investeringar Koncernens investeringar i produktions och IT-utrustning uppgick till 7.5 mkr (7.1) och investeringarna i byggnader till 0.9 mkr (8.7) Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften uppgick den 30 september till 48.5 mkr (69.7). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 3.6 mkr (3.6) med ett resultat efter finansiella poster på -5.5 mkr (-6.1). Investeringarna uppgick till 0.6 mkr (0). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, var 27.9 mkr (48.9). Framtidsutsikter Vi bedömer att årets resultat efter finansiella poster blir i nivå med eller något under föregående års resultat. Lammhult den 23 oktober 2003 Expanda AB Marcus Larsson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01110/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01110/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar