ExpreS 2 ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2019

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Steen Klysner kommenterar

”Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna som inleddes 2018 börjar visa betydande resultat. Jämfört med H1 2018 kan ExpreS2ion uppvisa en intäktsökning på 34%.

Under första halvåret 2019 såg vi också en stor och kontinuerlig tillväxt i vår potentiella intäktspipeline. Vi förväntar oss att ingå ännu fler långsiktiga partnerskap under andra halvåret 2019 och baserat på nuvarande aktiviteter och kontrakt, är utsikterna för resten av 2019 mycket starka. Vi räknar med att leverera en hög tvåsiffrig tillväxt på översta raden för helåret 2019.”

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 339 (2 982) KSEK, vilket är en ökning om 46 % jämfört med Q2 2018.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 602 (-4 101) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -3 076 (-3 322) KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,23 (-0,28) SEK.

Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 060 (5 260) KSEK, vilket är en ökning om 34 % jämfört med H1 2018.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 558 (-7 522) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -7 417 (-6 539) KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,58 (-0,59) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 233 (-6 513) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 39,2% (62,0%).
 • Kassa och bank uppgick till 5 013 (12 219) KSEK.

Siffror för motsvarande period under 2018 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 584 237 som är det genomsnittliga antalet aktier för andra kvartalet 2019. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier per 2019-06-30 var 13 602 015. Notera att under Q2 2019 har en riktad nyemission registrerats, vilket har ökat antalet aktier till 13 602 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

 • Den 16 april meddelade ExpreS2ion att Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement), som beviljar bolaget tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling.
 • Den 25 april meddelade ExpreS2ion publikation av en medförfattad artikel i Cellular Microbiology med sin australiensiska samarbetspartner, The Walter and Eliza Hall Institute, som visar proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin, vilket inriktar sig på en nyupptäckt malarianyckel för infektion, som nyligen upptäcktes av gruppen.
 • Den 2 maj offentliggjorde ExpreS2ion årsredovisning för räkenskapsåret 2018.  Årsredovisningen finns tillgänglig på ExpreS2ions hemsida (www.expres2ionbio.com).
 • Den 23 maj hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Stämmokommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).
 • Den 14 juni meddelade ExpreS2ion att en vetenskaplig artikel, som dokumenterar att mänskliga antikroppar mot RH5-protein kan stoppa malariaparasiten att ta sig in i kroppens blodceller, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell. Artikeln baseras på en klinisk studie som utförts av forskare vid Oxfords universitet, tillsammans med ett konsortium av forskningsinstitutioner där ExpreS2ion ingår.
 • Den 26 juni meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB från och med 1 juli 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli meddelade ExpreS2ion att Bolaget undertecknat ett icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics som ger ExpreS2ion tillgång till deras banbrytande CRISPR-genredigeringsteknik.
 • Den 2 augusti tillkännagav ExpreS2ion Bolagets första produktlansering av in vitro-diagnostik (IVD) baserat på ExpreS2-plattformen från dess licenstagare, Institut Virion\Serion.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 70 755 95 51

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar