ExpreS 2 ion säkrar bryggfinansiering om 8 MSEK för att främja fortsatt tillväxt

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att Bolaget ökar sitt rörelsekapital genom att säkra en kombination av ett brygglån och en lånefacilitet om sammanlagt 8 MSEK. Detta gör det möjligt för Bolaget att ytterligare fortsätta expansionen av sin affärsverksamhet i linje med tillväxtsiffrorna för Q1 och Q2 2019. Finansieringen tillhandahålls av Modelio Equity AB (publ), ett investmentbolag som även är befintlig ägare i ExpreS2ion.

Mer information om brygglånet

Bryggfinansieringen består av två delar; ett lån om 5 MSEK och en lånefacilitet på 3 MSEK. Finansieringen är strukturerad enligt beskrivning nedan:

  • ExpreS2ion kommer att erhålla brygglånet om sammanlagt 5 MSEK genom en första betalning om 3 MSEK och en ytterligare betalning till ExpreS2ion på 2 MSEK på begäran under perioden från den 15 november till och med den 30 december 2019. Var och en av de två betalningarna kommer att debiteras med en avgift för Bolaget på 5 %. Lånet har en månadsränta på 1,5 %. Lånet kan återbetalas när som helst, dock ej senare än den 31 maj 2020.
  • Lånefaciliteten uppgår totalt till 3 MSEK. Aktiveringen av lånefaciliteten är villkorad av att Bolagets aktiekurs når 5,5 SEK per aktie. Bolaget debiteras en förskottsavgift för faciliteten på 2 %, en ytterligare avgift på 1 % när aktiekursen når 5,5 SEK per aktie och även en aktiveringsavgift på 2 %.

Låneavtalet för både lånet och lånefaciliteten innehåller rätten för långivaren att konvertera det kombinerade lånet till aktier i ExpreS2ion till en rabatt om 10 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen (VWAP) 15 dagar före långivarens beslut att konvertera det kombinerade lånet. En konvertering till aktier är begränsad till det nuvarande bemyndigandet som styrelsen har från årsstämman den 23 maj 2019 att besluta om emission av aktier vid ett eller flera tillfällen, motsvarande en ökning om högst 10 % av aktiekapitalet baserat på Bolagets totala aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2019. Minsta belopp som kan konverteras är 1 MSEK. Långivaren är berättigad till högst tre sådana konverteringar. Långivaren äger ej rätten att konvertera lånet till aktier om ExpreS2ions volymviktade genomsnittliga kurs understiger 5,0 SEK per aktie. Under lånets löptid har Bolaget rätten att fritt återbetala lånet, delvis eller helt, när som helst. Efter sådan notifikation om återbetalning från ExpreS2ion har långivaren 48 timmar på sig att besluta om återbetalning ska ske i aktier eller kontanter.

Motiv för bryggfinansieringen

Efter en målinriktad utvidgning av sin upptäcktsplattform under de senaste tre åren inklusive VLP-plattformen från AdaptVac upplever ExpreS2ion ett ökat intresse för och efterfrågan på sin plattform och tjänster från kunder, inklusive aktörer som driver stora utvecklingsprojekt. På grund av tiden från initiering och aktivering av projektkostnader, till faktiska leveranser och kundbetalningar behöver dock Bolaget ett ökat rörelsekapital för att kunna upprätthålla sin nuvarande expansionstakt. För att säkerställa detta har Bolaget ingått ett bryggfinansieringsavtal med en befintlig aktieägare. Denna finansiering kommer möjliggöra för Bolaget att ingå ytterligare attraktiva avtal med stora kunder såväl som att utvärdera och bedriva ytterligare intressanta möjligheter i marknaden. Skälet till att Bolaget avviker från aktieägarnas företrädesrätt i denna bryggfinansiering är att erhålla finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, på villkor som styrelsen anser vara rättvisa och marknadsmässiga.

”Vi är mycket glada över att få finansiellt stöd från en aktieägare i en tid där vår ökade aktivitetsnivå kan bli en begränsande faktor för den fortsatta expansionen av vår affärsverksamhet. Det utökade rörelsekapitalet som ges av denna bryggfinansiering kommer att säkerställa att vi kan fortsätta att leverera starka tillväxtsiffror så som rapporterats under de senaste kvartalen”, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.

”Vi är glada att kunna erbjuda ExpreS2ion en mycket flexibel finansieringslösning som hjälper Bolaget in i denna intressanta utvecklings- och kommersialiseringsfas. Vi har följt Bolaget sedan noteringen och särskilt under 2019. Mycket positivt har hänt under detta år och vi ser framemot att fortsatt följa och stötta Bolaget. Vi hoppas vidare att denna finansieringslösning ska få marknaden att fokusera på själva verksamheten och skapa ett lugn kring den finansiella ställningen”, säger Oliver Molse, VD för Modelio Equity AB (publ), ett investmentbolag baserat i Stockholm.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se
 

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar