ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Steen Klysner kommenterar

”Under 2018 fokuserade vi på fortsatt expansion av vår kärnplattform genom att utveckla och inkludera nya teknologier samt stärka vårt joint venture-bolag AdaptVac. Vi har lyckats bra med dessa aktiviteter och har samtidigt dokumenterat goda framsteg i ett antal befintliga och nya projekt. Denna investering har dock avspeglats negativt i våra intäkter som låg under vad vi förväntade oss. Framöver förväntar vi oss nu att serviceverksamheten får momentum som en självständig verksamhet, som ska kunna närma sig en hållbar platå under 2019. Härutöver kommer en ökande och mycket spännande del av vår verksamhet att inriktas på utveckling av nya och befintliga tillgångar i partnerskap och joint ventures, baserat på vår optimerade proprietära upptäcktsplattform.”

Fjärde kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31)  

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 434 (1 823) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 6 104 (-4 124) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till - 5 585 (-3 135) KSEK. 
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,47 (-0,33) SEK.

Räkenskapsåret 2018 (2018-01-01 till 2018-12-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 868 (9 795) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 18 853 (-11 750) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till - 16 822 (-9 835) KSEK. 
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -1,46 (-1,10) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 12 879 (-8 608) KSEK.
 •  Soliditeten** uppgick till 39,6 (39,1) %.
 •  Kassa och bank uppgick till 6 255 (1 508) KSEK.

Siffror för samma period under 2017 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 541 664, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet uppgår till 12 002 015. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier per 2018-12-31 var 12 002 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 •  Den 3 oktober meddelade Bolaget att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera transmissionsblockerande malariavacciner.
 •  Den 31 oktober meddelade Bolaget att the Jenner Institute vid Oxfords Universitet presenterat positiva resultat från sin kliniska fas I/IIa-studie med RH5.1-blodmalariavaccinet vid ett vetenskapligt möte i New Orleans. Vaccinet, som utvecklats och tillverkats med ExpreS2-plattformen, visade sig vara säkert och är det första vaccinet som demonstrerar en minskning av parasitmultipliceringshastigheten efter en kontrollerad mänsklig malariainfektion i blodfas. Detta är en mycket viktig milstolpe i ett långt samarbete med the Jenner Institute vid Oxfords universitet vilket kommenterades av Professor Dr Simon Draper, ansvarig för The Jenner Institutes forskningsgrupp inom vaccin för malaria i blodfas: ”de uppmuntrande resultaten från denna fas I/IIa-studie med RH5.1 i malaria ligger i linje med våra prekliniska resultat och utgör en solid grund för att bygga nästa steg i vårt kliniska program för malariavaccin i blodfas. Vi är tacksamma för att ExpreS2ion har tillhandahållit den möjliggörande utvecklings- och produktionsplattformen ExpreS2 samt för deras bidrag till projektet som helhet.”
 •  Den 12 december meddelade ExpreS2ion om publiceringen i den vetenskapliga tidskriften Nature av den första visuella bilden av den molekylära ”nyckel” som dödliga malariaparasiter använder för att ta sig in i mänskliga blodceller. Publikationen författades av ett internationellt team, inklusive forskare från ExpreS2ion, under ledning av Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ("WEHI"). Detta genombrott kommer att bidra till utvecklingen av vacciner baserade på ett patent gemensamt ägt av WEHI och ExpreS2ion.
 •  Den 20 december meddelade ExpreS2ion att Bolagets joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit 2,2 MDKK (3,2 MSEK) i bidrag från den Danska Innovationsfonden för utveckling av två nya vaccinprojekt: hjärt-kärlsjukdom hos människor samt HER2+-bröstcancer hos hundar. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 10 januari 2019 meddelade ExpreS2ion att konsortiet PlacMalVac (för forskning om placentalt malariavaccin), i vilket ExpreS2ion är en del, har meddelat framgångsrika studieresultat från en klinisk fas I-studie. PAMVAC-vaccinet, som tillverkats med ExpreS2-plattformen, visades vara säkert, väl tolererbart samt ha förmåga att framkalla specifik antikroppsrespons hos alla studiedeltagare.
 •  Den 19 februari 2019 meddelade ExpreS2ion att joint venture-bolaget AdaptVac har tilldelats cirka 3,6 MSEK av Danska Innovationsfonden för sitt deltagande i ett vaccinprojekt som syftar till att förebygga avvänjningsdiarré, som är en stor orsak till antibiotikabruk i grisindustrin. 

Komplett förteckning av väsentliga händelser under 2018 finns tillgänglig i bifogad bokslutskommuniké.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera