ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 982 (2 310)* KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 101 (-3 097) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till –3 322 (-2 636) KSEK.
 •  Nettoresultatet per aktie** uppgick till -0,28 (-0,30) SEK.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 260 (5 924) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 7 552 (-4 315) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till – 6 539 (-3 745) KSEK.
 •  Nettoresultatet per aktie uppgick till - 0,59 (-0,43) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 6 513 (-4 981) KSEK.
 •  Soliditeten*** uppgick till 62,0 (46,4) %.
 •  Kassa och bank uppgick till 12 219 (1 465) KSEK.

* Siffror för samma period under 2017 inom parantes.

** Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 073 682, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet uppgår till 12 002 015. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier per 2018-06-30 var 12 002 015.

*** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 •  Den 20 april meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att dotterbolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har inlett försäljning och marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2-plattformen. Dessutom meddelades att IBT planerar att lansera uppskattningsvis fem produkter årligen, och att samarbetet förväntas generera årliga intäkter om upp till och med cirka 1 MSEK för ExpreS2ion när samarbetet är fullt implementerat.
 •  Den 3 maj offentliggjorde ExpreS2ion årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på ExpreS2ions webbplats (www.expres2ionbio.com).  
 •  Den 17 maj meddelade ExpreS2ion att Bolagets patentansökan ”Improved Protein Expression System”, som omfattar hela Bolagets ExpreS2-plattform, har godkänts i Kanada.
 •  Den 24 maj hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).
 •  Den 29 maj offentliggjorde Bolaget ett samarbetsavtal med Genlbet Biopharmaceuticals S.A. Samarbetsavtalet avser vaccinutveckling och GMP-produktion och bedöms av styrelsen stärka ExpreS2ions position som en fullservice-leverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling.
 •  Den 15 juni meddelade ExpreS2ion att Bolaget presenterar sin forskning inom malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni 2018.

VD Dr Steen Klysner kommenterar

Vi fortsätter att se en positiv utveckling för våra intäkter från försäljning och tjänster kopplade till vår kärnplattform ExpreS2. Sammanfattningsvis har Bolaget fortsatt att utvecklas starkt under det andra halvåret 2018, och vi uppskattar verkligen det starka stödet från våra partners och aktieägare. Vi ser fram emot att fortsätta denna utveckling samt att kunna dra nytta av nya möjligheter som uppenbarar sig i framtiden.”

Finansiell kalender

Delårsrapport 3, 2018 2018-11-22
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-28

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera