ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Första kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 278 (3 614) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 451 (-1 218) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till -3 217 (-1 109) KSEK.
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,13) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 996 (-3 987) KSEK.
 •  Soliditeten** uppgick till 64,2 (52,5) %.
 •  Kassa och bank uppgick till 17 775 (2 460) KSEK

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 135 035, som är det genomsnittliga antalet aktier för det första kvartalet 2018. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier per 2018-03-31 var 12 002 015.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Den 16 januari meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att accelerera bolagets utveckling. Företrädesemissionen omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är planerad att finansiera ExpreS2ions möjligheter att kunna fullfölja fler projekt gällande vacciner och läkemedelskandidater, som bolaget regelbundet stöter på i marknaden. Vidare tillför företrädesemissionen resurser för att utöka värdeskapandet i joint venture-bolaget AdaptVac och dess utvecklingsprojekt. Slutligen ska företrädesemissionen finansiera vidareutveckling av bolagets plattform med nya produkter, som kommer att förstärka bolagets position inom nya marknadssegment och generera nya kunder och därmed öka såväl bolagets intäkter på kort sikt som dess långsiktiga möjligheter.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Stämmokommuniké finns att tillgå på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).
 • Den 2 mars meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB utfall i bolagets företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent. Genom företrädesemissionen nyemitterade 2 400 403 aktier och ExpreS2ion tillfördes cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 20 april meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att dotterbolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har inlett försäljning och marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2-plattformen. Det meddelades också att IBT planerar att lansera uppskattningsvis fem produkter årligen, och att samarbetet förväntas generera årliga intäkter om upp till och med cirka 1 MSEK för ExpreS2ion när samarbetet är fullt implementerat. 

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”Under det första kvartalet 2018 kunde ExpreS2ion bygga vidare på den snabba utveckling och de framsteg som bolaget tagit sedan vår notering på Nasdaq Stockholm First North under 2016, inklusive ett mycket starkt 2017. Sammanfattningsvis har vi verkligen fortsatt att i hög takt utveckla bolaget med sikte på de målsättningar, som vi presenterade i samband med vår nyligen genomförda företrädesemission, och jag ser fram emot att förverkliga dem fullt ut.”

Finansiell kalender

Årsstämma, 2018 2018-05-24
Halvårsrapport, 2018 2018-08-24
Delårsrapport 3, 2018 2018-11-22
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-28

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera