ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2019

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”Bolagets intäkter under det första kvartalet 2019 var 19 % högre jämfört med samma period förra året. Det är även en ökning med hela 90 % jämfört med resultatet från det fjärde kvartalet 2018, vilket vi anser vara ett tecken på att effekten från investeringar i plattformen i kombination med de uppdaterade marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna som påbörjades under 2018 börjar visa sig. Med den förbättrade och utökade plattformen har vi även stärkt vår position för skapandet av nya högvärderade tillgångar genom en kombination av produkter och plattformar med synergi med vår egen plattform, vilket är ett högprioriterat strategiskt mål under 2019.”

Första kvartalet (2019-01-01 till 2019-03-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 721 (2 278) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 956 (-3 451) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till -4 341 (-3 217) KSEK.
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,36 (-0,32) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 266 (-2 996) KSEK.
 •  Soliditeten** uppgick till 64,2 (64,2) %.
 • Kassa och bank uppgick till 10 139 (17 775) KSEK

Siffror för samma period under 2018 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 12 002 015, som är det genomsnittliga antalet aktier för första kvartalet 2019. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB per 2019-03-31 var 12 002 015. Notera att efter utgången av Q1 2019 har en riktad nyemission registrerats, vilket har ökat antalet aktier till 13 602 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Den 10 januari meddelade ExpreS2ion att konsortiet PlacMalVac (för forskning om placentalt malariavaccin), i vilket ExpreS2ion är en del, har meddelat framgångsrika studieresultat från en klinisk fas I-studie. PAMVAC-vaccinet, som tillverkats med ExpreS2-plattformen, visades vara säkert, väl tolererbart samt ha förmåga att framkalla specifik antikroppsrespons hos alla studiedeltagare.
 • Den 19 februari meddelade ExpreS2ion att joint venture-bolaget AdaptVac har tilldelats cirka 3,6 MSEK av Dansk Innovationsstiftelse för sitt deltagande i ett vaccinprojekt som syftar till att förebygga avvänjningsdiarré (PWD), som är en stor orsak till antibiotikabruk i grisindustrin.
 • Den 28 februari meddelade ExpreS2ion att Bolaget genomför en riktad emission av om initialt cirka 8 MSEK, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som i senare skeden kan tillföra Bolaget ytterligare totalt cirka 9,6 MSEK. Emissionen genomförs för att finansiera ett accelererat verksamhetstempo och utökade investeringar i verksamheten för att säkerställa en långsiktigt god utveckling.
 • Den 19 mars hölls en extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. På stämman godkändes styrelsens beslut om riktad emission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 april meddelade ExpreS2ion att Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) som beviljar bolaget tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling.
 • Den 25 april meddelade ExpreS2ion publikation av en medförfattad artikel i Cellular Microbiology med sin australiensiska samarbetspartner, The Walter and Eliza Hall Institute, som visar proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin, som inriktar sig på en nyupptäckt malarianyckel för infektion som nyligen upptäcktes av gruppen.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar