ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2018

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 173 (2 048) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 197 (-3 311) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till -4 698 (-2 955) KSEK. 
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,33) SEK.

Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 433 (7 972) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 749 (-7 626) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till -11 237 (-6 700) KSEK. 
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,99 (-0,76) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 690 (-5 990) KSEK.
 •  Soliditeten** uppgick till 55,4 (47,6) %.
 •  Kassa och bank uppgick till 9 758 (3 972) KSEK.

Siffror för samma period under 2017 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 386 527, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet uppgår till 12 002 015. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier per 2018-09-30 var 12 002 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 •  Bolaget meddelade den 17 augusti att Bent U. Frandsen, för närvarande VP Business Development, har utsetts till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att vara ansvarig för en proaktiv insats för att väsentligt öka kundbasen i Bolagets segment för vaccinutveckling och produktionstjänster. Vidare har ExpreS2ion utsett Honeybadger AB (”Honeybadger”) som icke-exklusiv IR-partner på den svenska marknaden.
 •  Den 17 augusti meddelades att en vetenskaplig artikel rörande produktion av en malariavaccinkandidat med hjälp av Bolagets ExpreS2-plattform har publicerats i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines, en del av Nature Partner Journals Series. I artikeln beskrivs produktionen av Oxford Universitys ledande vaccinkandidat RH5.1 för malaria i blodfas i enlighet med GMP och med hjälp av ExpreS2-plattformen. Produkten uppfyllde alla kriterier avseende sterilitet, renhet och identitet. Vaccinformuleringen bedöms därmed som lämplig för användning i människor. RH5.1 utvärderas för närvarande i en klinisk fas 1/2a-studie.
 •  Den 6 september meddelades att Research & Commercial License Agreement-avtalet med bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har utökats för att även inkludera egenutvecklade produkter baserade på ExpreS2-plattformen, initialt ett antal antigener mot zikavirus.
 •  Den 10 september meddelades att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit ett Notice of Allowance i USA för dess patentansökan av sin nya vaccinbehandling mot HER2-positiv bröstcancer. Detta innebär att patentet förväntas godkännas inom kort, vilket är ett viktigt steg framåt för både projektet och dokumentationen för patentbarheten av virus-like particle (VLP)-teknologiplattformen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 3 oktober meddelades att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera transmissionsblockerande malariavacciner.
 •  Den 31 oktober meddelade ExpreS2ion att The Jenner Institute vid Oxfords Universitet presenterat positiva resultat från sin kliniska fas I/IIa-studie med RH5.1-blodmalariavaccinet vid ett vetenskapligt möte i New Orleans. Vaccinet, som utvecklats och tillverkats med ExpreS2-plattformen, visade sig vara säkert och är det första vaccinet som demonstrerar en minskning av parasitmultipliceringshastigheten efter en kontrollerad mänsklig malariainfektion i blodfas. Detta är en mycket viktig milstolpe i ett långt samarbete med The Jenner Institute vid Oxfords universitet och som kommenterades av Professor Dr Simon Draper, ledare för The Jenner Institutes vaccin för malaria i blodfas-grupp: ”de uppmuntrande resultaten från denna fas I/IIa-studie med RH5.1 i malaria ligger i linje med våra prekliniska resultat och utgör en solid grund för att bygga nästa steg i vårt kliniska program för malariavaccin i blodfas. Vi är tacksamma för ExpreS2ion för de har tillhandahållit den möjliggörande utvecklings- och produktionsplattformen ExpreS2 och deras bidrag till projektet som helhet.”

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-28
Årsstämma, 2019 2019-05-23

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är det helägda danska dotterbolaget till det svensk-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar