ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Steen Klysner kommenterar

”Det är glädjande att se att vi bibehållit den positiva utvecklingen av rapporterade intäkter som vi såg redan under det första halvåret, och att detta åtföljts av fortsatta framsteg inom både existerande och nya samarbeten.”

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 158 (2 173) KSEK, vilket är en ökning om 45% jämfört med Q3 2018.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 581 (-5 197) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till – 2 944 (-4 698) KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,39) SEK.

Nio månader (2019-01-01 till 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 218 (7 433) KSEK, vilket är en ökning om 37% jämfört med Q1-Q3 2018.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 139 (-12 749) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -10 361 (-11 237) KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,79 (-0,99) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 878 (-9 690) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 29,3 % (47,6%).
 • Kassa och bank uppgick till 2 628 (9 758) KSEK.

Siffror för motsvarande period under 2018 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Det genomsnittliga antalet aktier för tredje kvartalet 2019 var 13 602 015. För perioden januari till september 2019 var det genomsnittliga antalet aktier 13 066 721. Under Q2 2019 har en riktad nyemission registrerats, vilket har ökat antalet aktier med 1 600 000. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier per 2019-09-30 var 13 602 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

 • Den 1 juli meddelade ExpreS2ion att Bolaget undertecknat ett icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics som ger ExpreS2ion tillgång till deras banbrytande CRISPR-genredigeringsteknik.
 • Den 2 augusti tillkännagav ExpreS2ion, Bolagets första produktlansering av in vitro-diagnostik (IVD) baserat på ExpreS2-plattformen från dess licenstagare, Institut Virion\Serion.
 • Den 23 september meddelade ExpreS2ion att Bolaget erhållit en order som uppgår cirka 1,6 MSEK för att utföra utvecklingsarbete som en del av ett Wellcome Trust-finansierat malariavaccinprojekt.
 • Den 26 september meddelade ExpreS2ion att Bolaget tidigarelägger publiceringen av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Ny tidpunkt för publicering av rapport är 14 november 2019. Syftet med tidigareläggningen är att koordinera publiceringen av ExpreS2ions delårsrapport för den tredje kvartalet 2019 med Bolagets planerade deltagande på en publik investerarträff under andra halvan av november 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 oktober meddelade ExpreS2ion att Bolaget ökar sitt rörelsekapital genom att säkra en kombination av ett brygglån och en lånefacilitet om sammanlagt 8 MSEK. Detta gör det möjligt för Bolaget att ytterligare fortsätta expansionen av sin affärsverksamhet i linje med tillväxtsiffrorna för Q1 och Q2 2019.
 • Den 17 oktober tillkännagav ExpreS2ion att joint-venture bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tilldelats ett InnoBooster-bidrag av danska Innovationsfonden om 0,8 MDKK (cirka 1,2 MSEK). Bidraget ger ytterligare resurser för utveckling av en säker och effektiv behandling för hundar som diagnostiserats med cancer av typen DER2+. Projektet kommer även att generera stödjande data för AV001, AdaptVacs prekliniska utvecklingsprogram riktad mot HER2+ mänsklig bröstcancer.
 • Den 24 oktober lanserade ExpreS2ion en ny skräddarsydd S2-cellinje, HighMan-S2™, efter flera år av forskning och utveckling. Detta är den första produkten i ExpreS2ions nya funktionellt modifierade S2-produktlinje, GlycoX-S2™, som utnyttjar och utvidgar fördelarna med ExpreS2-plattformen vid utvecklingen av nya och effektiva vacciner och immunterapi.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 70 755 95 51

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB baserat i Sverige, med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar