ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar halvårsrapport för januari – juni 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2017. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes den 3 november 2015. Koncernförhållandet uppstod därefter 2016-05-02. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas.

Första halvåret 2017-01-01 till 2017-06-30

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 924 (818) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 4 315 (– 1 951) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till – 3 745 (1 752) KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till – 0,43 (– 0,41) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 4 981 (–15 986) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 46,4 (64,0) %.
 • Kassa och bank uppgick till 1 465 (480) KSEK.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 310 (818) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3 097 (–1 951) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till – 2 636 (–1 752) KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till – 0,30 (–0,41) SEK.

Andra kvartalet 2017-04-01 till 2017-06-30

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 728 739, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 8 728 739 aktier per 2017-06-30.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Den 6 april 2017 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen.
 • Den 19 april 2017 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. På denna stämma valdes Jakob Knudsen in som ny styrelseledamot. Dessutom beviljade stämman införande av ett teckningsoptionsprogram till styrelsen och anställda i Bolaget.
 • Den 20 april 2017 meddelades att ExpreS2ion och ABIVAX ingått avtal om en kommersiell licens till ExpreS2-plattformen.
 • Den 31 maj 2017 hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Mer information finns tillgänglig i stämmokommuniké, publicerad på Bolagets hemsida www.expres2ionbio.com.

Den 21 juni 2017 meddelades att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har etablerat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tillsammans med NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), ett bolag som nyligen grundades av forskare vid Köpenhamns Universitet. AdaptVac har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug-and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade marknadssegment inom onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar. Målsättningen med Joint Venture-företaget är att skapa ett

 • bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 5 juli 2017 att The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade 17 juli, 2017 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett Master Services- och ett Licensavtal med amerikanska Integrated BioTherapeutics, Inc. (”IBT”). Syftet är att ExpreS2ion ska utveckla och leverera produkter till IBT:s produktportfölj med forskningsproteiner. ExpreS2ions styrelse förväntar sig att samarbetet kommer att generera upp till 1,0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion.
 • Den 28 juli 2017 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att styrelsen har, med bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat om att genomföra en företrädesemission. Emissionslikviden från planerad nyemission är främst avsedd att finansiera en acceleration i bolagets planerade utvecklingsaktiviteter. Detta innefattar exempelvis utveckling och kommersialisering av Joint Venture-företaget AdaptVac ApS och dess VLP-teknologi samt expansion av ExpreS2ions kärnverksamhet genom ytterligare aktiviteter inom tjänster, produkter och patent hänförliga till ExpreS2ions tillgång till VLP-teknologi genom AdaptVac ApS.

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”Våra solida kompetenser och vetenskapliga meriter har i perioden medfört båda nya och återkommande kunder, vilket är avgörande för utvecklingen av vår kärnaffär. Det har också lett till nya typer av produkt- och affärsområden som med Abivax- och IBT-fallen, som stärker och konsoliderar bolagets position. Detta, tillsammans med den nya och banbrytande VLP-teknologi och pipeline som följer med det nya Joint Venture-företaget, AdaptVac ApS, gör bolaget redo att ytterligare accelerera sin utveckling”.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar