ExpreS2ion genomför riktad nyemission för att accelerera Bolagets utveckling

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag att Bolaget genomför en riktad emission av units till ett antal befintliga ägare och strategiska parter om initialt cirka 8 MSEK, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som i senare skeden kan tillföra Bolaget ytterligare totalt cirka 9,6 MSEK. Emissionen genomförs för att finansiera ett accelererat verksamhetstempo och utökade investeringar i verksamheten för att säkerställa en långsiktigt god utveckling. Motivet till avsteget från befintliga aktieägares företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för nya strategiska investerare med särskilt intresse i Bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och  kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs Bolaget rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt. Den riktade emissionen är föremål för godkännande på extra bolagsstämma som planeras att hållas den 19 mars 2019. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort. 

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”Efter att ha genomfört investeringarna i plattformen ligger vårt huvudsakliga fokus nu på marknadsföring, där vi förväntar oss att vårt arbete ska leda till en markant ökning av intäkterna för kärnverksamheten under år 2019. Vidare positionerar vår uppdaterade plattform oss, med synergierna från AdaptVacs VLP-teknologi, mycket starkare inför att inrätta nya partnerskap, förbättra vår utvecklingskapacitet för nya läkemedels- och vaccintillgångar och dessutom att skapa nya joint venture-bolag som kan ge ytterligare mervärde. För att vi nu ska kunna realisera vår potential och skapa ytterligare värde för våra aktieägare genomför vi därför nu denna riktade emission i syfte att konsolidera vår CRO-verksamhet, ta en större kontroll över de projekt vi är verksamma i och dessutom möjliggöra för oss att etablera nya joint ventures.”

Motiv till riktad nyemission

ExpreS2ion har enligt styrelsen ett behov av ett accelererat verksamhetstempo och utökade investeringar i verksamheten för att säkerställa en långsiktigt god utveckling. Områden som framförallt är i behov av utökade investeringar är bland annat en kontinuerlig vidareutveckling av Bolagets teknologiplattform för att säkerställa att denna förblir attraktiv och relevant för läkemedels- och vaccinutvecklingsindustrin. Det behövs dessutom fortsatta investeringar i Bolagets kommersialiseringsaktiviteter för att säkerställa att Bolagets räckvidd till nya potentiella kunder och samarbetspartners inte begränsas. Baserat på ovanstående analys har styrelsen fastställt tre huvudsakliga fokusområden för ExpreS2ions väg framåt: vidareutveckling av CRO-delen i ExpreS2ions kärnverksamhet, utökade investeringar i Bolagets pipeline samt en möjlig etablering av ett eller flera nya joint venture-bolag. Dessa utgör även basen för användningen av det kapital som anskaffas genom aktuell riktad emission. Styrelsens långsiktiga målsättning för Bolagets utveckling är att ExpreS2ion ska utvecklas från att tillhandahålla tjänster inom biotekniksektorn, till att bli ett växande och självständigt läkemedelsbolag med egenutvecklade och ledande teknologier för läkemedels- och vaccinutveckling.

Mer information om den riktade emissionen och motiv till avsteg från befintliga aktieägares företrädesrätt

Den riktade emissionen omfattar sammanlagt cirka 17,6 MSEK, varav cirka 8 MSEK avser initial riktad nyemission och cirka 9,6 MSEK avser kapital som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som ges ut i samband med den riktade emissionen av aktier. Sammanlagt emitteras 1 600 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption, till en kurs om 5,00 SEK per unit. Denna kurs har baserats på ExpreS2ions genomsnittliga volymviktade kurs under de 20 handelsdagar som avslutas två dagar före beslutet om den riktade nyemissionen, med en procentuell rabatt om cirka 5 procent.

Efter att initial emission registrerats ökar därmed antal aktier i ExpreS2ion med 1 600 000 stycken, från 12 002 015 stycken till 13 602 015 stycken. Som ett resultat ökas Bolagets aktiekapital med 177 777,777778 SEK, från 1 333 557,222223 SEK till 1 511 335,00 SEK. Utspädningen för Bolagets befintliga ägare blir cirka 11,8 procent som ett resultat av den initiala emissionen.

Härutöver emitteras, som beskrivs ovan, ytterligare 1 600 000 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 6,00 SEK per aktie Teckningsoptionerna har konverteringsmöjlighet en gång varannan månad under en period om 12 månader.

De befintliga ägare som tecknat units i den riktade emissionen är Peter Nilsson, John Andersson Moll, Kjell Nilsson, Stefan Lundgren, Ejendommene Norgesvej 2 ApS och Konservesgaarden A/S.

Nya investerare som tecknat units i den riktade emissionen är Oliver Molse, Modelio Equity AB (publ), Gerhard Dal och Rolf R. Kuhnke.

Anledningen till styrelsens förslag att frångå en del av aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för nya strategiska investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar: