ExpreS2ions företrädesemission övertecknad

Report this content

Hørsholm, Danmark, 2 mars 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission om cirka 19,2 MSEK, för att dels finansiera investeringar i flera centrala delar av verksamheten och dels tillföra ett ökat rörelsekapital för framtida investeringar i nya affärsmöjligheter för både ExpreS2ion och AdaptVac, har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 400 403 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

VD Steen Klysner kommenterar 

Jag vill börja med att tacka samtliga som deltog i företrädesemissionen. Det är naturligtvis mycket glädjande att se det stora intresse som dels våra befintliga aktieägare och dels marknaden i stort har visat för ExpreS2ion och vår företrädesemission. Med kapitalet som vi nu tillförs kommer vi att kunna öka takten i vår process med att uppnå en kritisk massa för våra kärnaktiviteter, säkerställa en god värdeutveckling för bolagets befintliga tillgångar och samtidigt möjliggöra för oss att utveckla och investera i ytterligare tillgångar.” 

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 30 327 184 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent. 2 400 403 aktier nyemitteras och ExpreS2ion tillförs därmed cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. 2 396 887 aktier, motsvarande cirka 99,85 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. Notera således att tilldelning utan stöd av företrädesrätt, gjord i enlighet med tilldelningsprinciperna i villkor och anvisningar blir låg, motsvarande 0,15 % av total emissionsvolym. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i ExpreS2ion att uppgå till 12 002 015 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 333 557,222223 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar