ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller 3,6 MSEK i bidrag till vaccin för att minska användningen av antibiotika i grisar

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag, att dess joint venture-bolag AdaptVac ApS ("AdaptVac") har tilldelats cirka 3,6 MSEK av Dansk Innovationsstiftelse för sitt deltagande i ett vaccinprojekt som syftar till att förebygga avvänjningsdiarré (PWD), som är en stor orsak till antibiotikabruk i grisindustrin.

Projektet har tilldelats ett Grand Solutions-bidrag om totalt 11 MDKK (15,2 MSEK), av vilket totalt 5 MDKK (6,9 MSEK) stödjer utveckling av en virusliknande partikelplattform (VLP), varav totalt 2,6 MDKK (3,6 MSEK) är öronmärkta för att stödja ett fyraårigt VLP-vaccinforskningsprogram hos AdaptVac. Målet med projektet är att kunna skydda grisar från PWD med hjälp av en enkel nålinjektion, vilket eliminerar behovet av kostsam och hälsoskadlig antibiotikabehandling.

AdaptVacs innovativa vaccinteknologi har redan visat omfattande potential i prekliniska tester av vacciner för människor. Med anledning därav och beaktat att vi redan har etablerat ett unikt konsortium av partners med olika expertiser beräknar vi att detta utvecklingsprogram ska generera de första positiva kliniska data som har stort värde för grisindustrin”, säger Dr Adam F Sander, CSO för AdaptVac.

”Detta projekt kommer att tillföra värdefulla och icke-utspädande resurser till AdaptVacs satsningar att etablera en stark projektpipeline samtidigt som det kommer att förstärka dess innovativa VLP-teknologi. Bidraget bidrar även till stärkt trovärdighet till plattformens banbrytande potential att förändra sättet vi skyddar människor och djur från stora hälsorisker och sjukdomar”, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.

Behovet av ett PWD-vaccin

Avvänjningsdiarré (PWD) är en global ekonomisk börda för grisproduktion, en stor sjukdom med konsekvenser för välfärd och en av de huvudsakliga orsakerna till användning av antimikrobiella medel. För närvarande finns det inga effektiva vacciner, som förhindrar denna sjukdom. PWD har beräknats utgöra 17 % av de rapporterade dödsfallen i den europeiska grisindustrin. Behandling av PWD i den korta sjuveckors avvänjningsperioden står för mer än 1/3 av all antimikrobiell användning på djur i Danmark. Zinkoxid används för närvarande för att minska problemet, men enligt EU-regler måste denna praxis fasas ut senast 2022. Det finns ett akut behov av att finna hållbara sätt att förebygga PWD hos grisar. Om detta misslyckas kommer det att minska produktiviteten och öka användningen av antimikrobiella medel.

Marknadspotential

AdaptVac uppskattar att ett effektivt PWD-vaccin skulle nå en ackumulerad nettoomsättning om 100 MEUR inom fem år efter marknadslansering. Baserat på detta kommer det förväntade värdet från royalties och milstolpar till AdaptVac att vara inom ett tvåsiffrigt MDKK-spann under denna period.

Om bidragskonsortiet

Konsortiet består av medlemmar från hälso- och sjukvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns Universitet (Institutionen för veterinär- och djurvetenskaper, Institutionen för immunologi och mikrobiologi (ISIM)), AdaptVac och SEGES (sammanslagningen av det tidigare kunskapscentrumet för jordbruk och danska grisforskningscentret).

Se pressmeddelandet från danska Innovationsfonden på 

https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/nyt-forskningsprojekt-skal-sikre-spaedborn-bedre-beskyttelse-mod-maeslinger 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar