Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 8 februari 2018, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ExpreS2ion cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemission

Emissionslikviden från företrädesemissionen är planerad att finansiera: 

 • Kapital för att, i egen regi, kunna fullfölja fler projekt gällande vacciner och läkemedelskandidater, som bolaget regelbundet stöter på i marknaden.
 • Resurser för att utöka värdeskapandet i joint venture-bolaget AdaptVac och dess utvecklingsprojekt.
 • Vidareutveckling av bolagets plattform med nya produkter, som kommer att förstärka bolagets position inom nya marknadssegment och generera nya kunder och därmed öka såväl bolagets intäkter på kort sikt som dess långsiktiga möjligheter.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 8 – 27 februari 2018.
 • Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 400 403 aktier, motsvarande cirka 19,2 MSEK.
 • Avstämningsdag: 2 februari 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 februari 2018 var registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Antal aktier innan nyemission: 9 601 612 aktier.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 8 – 23 februari 2018.
 • Värdering: Cirka 76,8 MSEK (pre-money).
 • Handel med BTA (Betalad Tecknad Aktie): Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 8 februari 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2018.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen.
 • Marknadsplats: ExpreS2ion Biotech Holding AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North.
 • ISIN-kod: SE0008348262.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns nu publicerat på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor. Möjlighet finns även att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel. +46 (0) 40 615 14 10

e-post: info@sedermera.se

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.