Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 kl. 14.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 18 maj 2018 skriftligen till Expres2ion Biotech Holding AB,  

att: Bolagsstämma, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 206 29 908 eller per e-post bolagsstamma@expres2ionbio.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.expres2ionbio.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 002 015 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1.      Stämman öppnas.

2.      Val av ordförande.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Val av en eller två justeringsmän.

5.      Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordning.

7.      Verkställande direktörens anförande.

8.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.      Beslut om

a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)      disposition av aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)      ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

11.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12.   Val av styrelseledamöter och revisor.

13.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14.   Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 och 11)

Aktieägare har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare har meddelat att de föreslår att Jakob Knudsen, Gitte Pedersen, Martin Roland Jensen och Allan Rosetzsky omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Martin Roland Jensen. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.expres2ionbio.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i april 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

STYRELSEN 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com. 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar