Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB, 559033–3729, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i aktieboken onsdagen den 13 mars 2019, och
  •  anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019 skriftligen till ExpreS2ion Biotech Holding AB,  

att: Bolagsstämma, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 206 29 908 eller per e-post bolagsstamma@expres2ionbio.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 002 015 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 7)

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med 177 777,777778 kronor genom utgivande av 1 600 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,111111 kronor till en teckningskurs om 5 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 17 600 000 kronor.

Genom emissionen ska Bolaget emittera 1 600 000 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i Bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 3 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 177 777,777778 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.

1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

2. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personerna nedan med den fördelning som följer enligt nedan:

Namn Högst antal units
Oliver Molse 300 000
Oliver Molse genom bolag Modelio Equity AB 300 000
Gerhard Dal 200 002
John Andersson Moll 133 333
Peter Nilsson 73 333
Kjell Nilsson 60 000
Stefan Lundgren 133 333
Torben Moltke-Leth genom bolag Konservesgaarden A/S 133 333
Hans C. Bukkehave genom bolag Ejendommene Norgesvej 2 ApS 133 333
Rolf R. Kuhnke 133 333
Totalt 1 600 000

3. För varje tecknad unit ska erläggas 5 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 3 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

5. Teckning av units ska ske på en teckningsförbindelse som ska signeras senast den 19 mars och betalning sker efter att bolagsstämman beslutat att godkänna styrelsens beslut om riktad emission. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. En teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 kronor per aktie kontant.

7. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under följande tidsperioder: perioden från och med 2019-04-01 till och med 2019-04-30;

perioden från och med 2019-06-01 till och med 2019-06-30;

perioden från och med 2019-08-01 till och med 2019-08-31;

perioden från och med 2019-10-01 till och med 2019-10-31;

perioden från och med 2019-12-01 till och med 2019-12-31;

perioden från och med 2020-02-01 till och med 2020-02-29.

8. Teckningsoptionerna av serie TO 3 ska ej vara föremål för organiserad handel.

9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 3 framgår av Bilaga 1A.

10. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå en del av aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för nya strategiska investerare med särskilt intresse i Bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs Bolaget rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt. 

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg samt på Bolagets webbplats (www.expres2ionbio.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i februari 2019

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

STYRELSEN 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar: