Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Report this content

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att Jakob Knudsen, Gitte Pedersen, Martin Roland Jensen och Allan Rosetzsky omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Martin Roland Jensen. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av Bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om införande av optionsprogram

Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. För fullständig information om detta beslut, hänvisas till Bilaga 4A vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Föregående lydelse  Ny beslutad lydelse 
§ 1 Firma Bolagets firma (namn) är ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). 
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 SEK. 
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000. § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 13 500 000 och högst 40 500 000. 

Helsingborg i maj 2019

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission 

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar