Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Exsitec har idag tecknat avtal med Zedcom Holding AB om förvärv av samtliga aktier i Zedcom AB och Zedcom ISP AB (bägge bolagen tillsammans kallat Zedcom). Zedcom är specialister på Visma.net och IT-drift med kringtjänster. Förra året omsatte Zedcom 45 Msek med ett EBITA-resultat uppgående till 3,3 Msek och LTM omsätter Zedcom cirka 49 Msek med ett LTM EBITA-resultat uppgående till cirka 7 Msek. Prognosen för 2021 är att Zedcom skall omsätta 52 Msek med ett EBITA-resultat uppgående till cirka 9 Msek och bidraget till Exsitecs omsättning och resultat är på samma nivå som prognosen. Köpeskillingen är baserad på ett aktievärde för Zedcom om 65 Msek vilket justerat för nettokassa om cirka 4 Msek innebär en multipel på EV/EBITA på prognostiserat EBITA-resultat om cirka 6,8. 

Köpeskillingen uppgår till totalt 65 Msek och består av en kontant köpeskilling om cirka 42,5 Msek som erläggs kontant i samband med tillträdet och en revers uppgående till 7,5 Msek som utbetalas 18 månader efter tillträdet under förutsättning att ägarna till Zedcom Holding AB, med vissa undantag, är anställda inom Zedcom eller Exsitec-koncernen vid denna tidpunkt. Vidare erläggs cirka 15 Msek genom en riktad nyemission av totalt 76 103 aktier i Exsitec Holding AB till Zedcom Holding AB. Den riktade nyemissionen som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 kommer genomföras till en teckningskurs om 197,10 kr per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 11 oktober 2021 till och med 22 oktober 2021. Betalning i den riktade nyemissionen kommer ske i samband med tillträdet genom kvittning av Zedcom Holding AB:s fordran på Exsitec Holding AB uppgående till cirka 15 Msek (“Kvittningsemissionen”). 

Vid full teckning i Kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Exsitec Holding AB öka från 12 680 414 aktier till 12 756 517 aktier och aktiekapitalet ökar med 3 805,15 kronor från 634 020,70 kronor till 637 825,85 kronor. Kvittningsemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 0,6 % baserat på antalet aktier efter Kvittningsemissionens genomförande.

Tillträde beräknas ske närmsta veckan och är villkorat av att en omstrukturering av ägandet i Zedcom Holding AB genomförs. Förvärvet finansieras med egna medel och en förvärvskredit om 25 Msek samt genom Kvittningsemissionen.

De nyemitterade aktierna i Kvittningsemissionen kommer omfattas av ett års lock-up från tillträdesdagen. 

– Zedcom är en branschkollega som vi lärt känna väl och blivit imponerade av. De delar vår passion att hjälpa sina kunder under mycket lång tid och har samma affärsmodell med en stor andel återkommande intäkter, säger Exsitecs vd Johan Kallblad. Tillsammans når vi en skala som gör det möjligt att investera ännu mer i kompetens och ekosystem runt Visma.net och ta vara på positionen som marknadsledare på det snabbast växande affärssystemet i Sverige.

För mer information, kontakta:

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Head of M&A

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se


Om Exsitec:

Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 500 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 15:35 CET.

Dokument & länkar