Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005–9415 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Den som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019 (avstämningsdagen), och
 • senast torsdagen den 31 oktober 2019, helst före kl. 16.00, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget via e-post till: info@eyeonid.com eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: ”EGM 2019”, Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm.

Anmälan ska innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta på stämman, genom förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan omregistrering bör underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 31 oktober 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.eyeonid.com.

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordning
 7. Beslut om bolagsordningsändring
 8. Beslut om emissionsbemyndigande
 9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten
 10. Stämmans avslutande

C. Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att advokat Gabriel Albemark väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § avseende gränser för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Bolagsordningens 4 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens 5 § avseende gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. Bolagsordningens 5 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Antal aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.”

Slutligen föreslår styrelsen att numreringen i bolagsordningen justeras för att uppnå korrekt nummerföljd.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. 

  

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

D. Övrigt

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 64 831 017 utestående aktier representerande totalt 64 831 017 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har vid stämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid stämman.

Majoritetskrav

Stämmans beslut avseende punkten 7 och 8 giltig endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Kallelsen samt handlingar hänförliga till föreslagna beslut finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.eyeonid.com senast tre veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB’s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________________

Stockholm i oktober 2019

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 070-544 01 68
E-post:
patrik.ugander@eyeonid.com 

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar