Eyeonid Group AB (publ) har kallat på Tranche 3 från European Select Growth Opportunities Fund, gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en tredje Tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the ”Investor” or ”ESGO”) som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO4). Eyeonid Group har nu kallat på totalt 50 MSEK utav upp till 100 MSEK ESGO har förbundit sig till att leverera.

Detta är den tredje av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK.

I samband med transaktionen kommer Eyeonid också ge ut kostnadsfria identiska teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning (”Aktieägaroptioner”). Aktieägaroptionerna kommer emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I Tranch 3 kommer en (1) teckningsoption tilldelas för tjugofem (25) aktier som innehas per avstämningsdagen gratis. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

”Om 2018 blev året där vi markant ökade våra försäljningsaktiviteter och där vår leadspipe har maximerats handlar 2019 om att ta dessa kunddialoger i mål genom slutna avtal. Året har startat mycket bra och vi driver för tillfället mängder av parallella dialoger framåt med potentiella kunder samtidigt som vi jobbar hårt på att ta kommunicerade LOI:er till avtal. För att säkerställa en fortsatt hög framdrift har vi beslutat att påkalla ytterligare en Tranche, men denna gång med ett halverat belopp jämfört med tidigare. Den goda relation vi har med vår finansieringspartner, ESGO och den flexibilitet de visat vad gäller de villkor som ligger till grund för vår rätt till att påkalla en ny Tranche, borgar för ett fortsatt gott samarbete.” säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group.

Fakta om transaktionen:

 • Tranche 3 genomförs som en riktad emission om 10 miljoner kronor till Investeraren genom utgivande av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna från Tranche 1, Tranche 2 samt denna Tranche 3 tillförs Eyeonid Group ytterligare cirka 69 miljoner kronor (SEK 27,5 miljoner från vardera Tranche 1, Tranche 2 och SEK 13,9 från Tranche 3).
 • Utöver Tranche 1, 2 och 3 kan Eyeonid Group ta in ytterligare maximalt 50 miljoner kronor genom påkallande av ytterligare max två Trancher (plus upp till ca 137,5 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner och Aktieägaroptioner, förutsatt att samtliga Trancher påkallas), detta genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 24 månaderna, enligt eget gottfinnande.
 • Eyeonid Groups styrelse har på kvällen onsdagen den 30 januari 2019 godkänt genomförandet av transaktion med Investeraren samt beslutat om emission av Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna genom påkallandet av Tranche 3 då den ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 15 juni 2018 beslutade emissionsbemyndigandet

Konvertiblerna

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden för Konvertiblerna är 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. 
 • Eyeonid Group har rätt att vid påkallande av konvertering att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier. Detta gör det möjligt för Eyeonid Group att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.
 • Konvertibelpriset är rabatterat med 7,5% i förhållande till referenspriset (referenspriset är den lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna, exkluderat de dagar Investeraren själv har handlat i aktien).

Teckningsoptionerna (TO4)

 • Teckningsoptionerna (TO4) har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. 
 • Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i Eyeonid Group till ett fast lösenpris om 4.02 SEK (motsvarande 115 % av den volymvägda genomsnittskursen under de 15 handelsdagar som föregår dagen för Eyeonid Groups begäran om utgivande av en ny Tranche, 30 januari 2019). 
 • Under Tranche 3 utfärdas 1 243 781 Teckningsoptioner (TO4) till Investeraren och 2 221 051 Aktieägaroptioner (TO4).
 • Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF tillsammans under namnet ”Eyeonid Group TO4”. Inlösenperioder för nyttjande av Teckningsoption för teckning av nya aktie kommer meddelas separat.

Villkoren för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna (TO4), Aktieägaroptionerna (TO4) och detaljerna om konverteringar av konvertiblerna kommer att publiceras samt löpande uppdateras på Eyeonid Groups hemsida https://www.eyeonid.com/investor/documents.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar