EYEONID GROUP AB (publ): Nyttjandeperiod för teckningsoptioner i serie TO4 inleds 24 juli 2020

Den 24 juli 2020 inleds tredje nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO4 som Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) delade ut till sina aktieägare under inledningen av 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO4 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskurs 1,40 kronor per ny aktie. Denna tredje nyttjandeperiod pågår från och med 24 juli 2020 till och med den 7 augusti 2020.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO4:

Nyttjandeperioder: Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 kan ske vid sex (6) tillfällen under teckningsoptionernas löptid om tre (3) år från utfärdande. Nu inleds nyttjandeperiod nummer tre (3) av dessa sex (6) nyttjandeperioder. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer vara möjligt under nedanstående kvarvarande nyttjandeperioder:

Fredagen den 24 juli 2020 till och med fredagen den 7 augusti 2020
Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021
Fredagen 23 juli 2021 till och med fredagen den 6 augusti 2021
Måndagen 24 januari 2022 till och med måndagen den 7 februari 2022

Utöver ovan nämnda nyttjandeperioder har enskild optionsinnehavare enligt villkoren för teckningsoption av serie TO4 rätt att vid valfritt tillfälle under teckningsoptionens livslängd med stöd av teckningsoption av serie TO4 nyttja sådana teckningsoptioner om sådant nyttjande uppgår till minst 500 000 SEK vid sådant nyttjandetillfälle.

Teckningskurs: Teckningskursen för teckning av ny aktie genom nyttjande av teckningsoption av serie TO4 är fastställd till 1,40 SEK per tecknad aktie enligt gällande villkor.

Emissionsvolym: 3 464 832 teckningsoptioner av serie TO4 är tillgängliga för nyttjande. Vid fullt nyttjande sammantaget under samtliga nyttjandeperioder nyemitteras 3 464 832 aktier och Eyeonid kan tillföras som högst 4 850 764,80 SEK före emissionskostnader till fastställd teckningskurs om 1,40 kr. 

Handel med teckningsoptioner serie TO4: Handel i teckningsoptionerna TO4 sker fortlöpande till och med sista nyttjandeperiod som avslutas i februari 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com/investor/documents).

Vänligen notera följande:
Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-68421100.
Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.

Rådgivare:

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget kring teckningsoptioner av serie TO4.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Eminova Fondkommision AB

Tel: +46 8 684 211 00 

E-post: info@eminova.se

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar