Eyeonid Group AB (publ) säkrar finansiering om upp till 100 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") har tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut med Eyeonid Groups produkter på en global marknad. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.

”Efter långa och intensiva förhandlingar känns det oerhört bra att ha kommit i mål med detta finansieringsavtal som ger oss stor flexibilitet. 2017 la vi den strategiska grunden och gjorde ett antal nyckelrekryteringar inför en kommande expansion ut mot den globala marknaden 2018. Under de senaste fem veckorna har vi även börjat se resultaten trilla in trots ledigheter i form av avtal med en global telekomoperatör och avtal med en partner som tar oss in på den afrikanska kontinenten. Som jag tidigare nämnt märker vi av att marknaden har mognat och har på kort tid blivit betydligt mer mottaglig för våra produkter och tjänster. Med denna finansieringslösning i ryggen kan vi nu accelerera ännu snabbare för att ta en position på marknaden. Detta kommer ske främst genom utökade aktiviteter på sälj- och marknadsföringssidan. Målet är även att bygga ut vårt återförsäljarnätverk för att på så sätt snabbare positionera oss på lokala marknader samtidigt som vi kommer stärka upp den interna leveransorganisationen. Vidare vill jag heller inte utesluta möjligheten till eventuella framtida förvärv av företag som antingen stärker vår produkt, produktportfölj eller ger oss en position på marknaden.", säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group.

Det är viktigt att kommentera att finansiering från denna finansieringslösning är något som vi själva styr över genom att det är vi som bolag som beslutar om och i så fall när vi önskar påkalla en Tranche. Flexibiliteten i avtalet ger oss fortfarande möjlighet till andra finansieringslösningar i form av t ex riktade- eller företrädesemissioner och det är precis det som är styrkan i avtalet. Vi har även förhandlat fram bra villkor för våra aktieägare som erhåller betydligt fler optioner gratis att dela på än Investeraren, för att minska utspädningseffekten.", säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group.

Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.

I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

Fakta om transaktionen:

•    Första Tranchen kommer att genomföras som en riktad emission om 20 miljoner kronor till Investeraren genom utgivande av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner.
•    Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna i den första Tranchen tillförs Eyeonid Group ytterligare cirka 27,5 miljoner kronor.
•    Utöver den första Tranchen kan Eyeonid Group ta in ytterligare maximalt 80 miljoner kronor genom Konvertiblerna (plus upp till 110 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner och Aktieägaroptioner) genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 36 månaderna, enligt eget gottfinnande.
•    Som en teknisk åtgärd för att tillgodose Investerarens krav om omedelbar tillgång till sina framtida aktier genom konvertering av Konvertibler och Teckningsoptioner kommer ett antal aktieägare under avtalsperioden att låna ut aktier till en rådgivare som engagerats för detta syfte i transaktionen.
•    Eyeonid Groups styrelse har på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 godkänt genomförandet av transaktion med Investeraren samt beslutat om emission av Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna under den första Tranchen då den ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 15 juni 2017 beslutade emissionsbemyndigandet.

Huvudsakliga egenskaper för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna

•    Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en 7,5-procentig rabatt av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de 15 handelsdagarna som föregår dagen för konvertering.
•    Vid en sådan begäran om konvertering har Eyeonid Group möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Eyeonid Group eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Eyeonid Group att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.
•    Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. Utnyttjandetiden för Teckningsoptionerna kan i vissa specifika fall i enlighet med villkoren förkortas till ett (1) år såvida inte den återstående utnyttjandetiden för Teckningsoptionerna är kortare än ett (1) år.
•    Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i Eyeonid Group till ett fast lösenpris motsvarande 115 % av den volymvägda genomsnittskursen under de 15 handelsdagar som föregår dagen för Eyeonid Groups begäran om utgivande av en ny Tranche.
•    Lösenpriset för teckningsoptionerna under första Tranchen sätts till 16,30 SEK. Under första Tranchen utfärdas 613 496 Teckningsoptioner till Investeraren och 1 076 435 Aktieägaroptioner.
•    Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF tillsammans. Inlösenperioder för nyttjande av Teckningsoption för teckning av nya aktie kommer meddelas separat.

Utgivande av efterföljande Trancher

•    Varje ytterligare Tranche kan uppgå till 20 miljoner SEK (beloppet kan ökas eller sänkas vid ömsesidigt samtycke mellan Investeraren och Eyeonid Group).
•    Eyeonid Group kan begära att Investeraren tecknar en ny Tranche under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda på dagen för en begäran samt på dagen för fullgörandet av den begärda Tranchen:
•    ingen väsentlig negativ förändring har skett;
•    ingen s.k. event of default förekommer;
•    inget hinder för konvertering av Konvertiblerna har inträffat under de 90 kalenderdagar som föregår ovanstående dagar;
•    inget handelsstopp av aktierna har inträffat under de 90 kalenderdagar som föregår ovanstående dagar;
•    Eyeonid Groups styrelse är bemyndigad att besluta om emission av tillräcklig mängd aktier för konvertering av Konvertiblerna och utnyttjande av Teckningsoptionerna;
•    den volymvägda genomsnittskursen för Eyeonid Groups aktier under de 5 handelsdagar som föregår ovanstående dagar är minst lika med 10 kronor;
•    det genomsnittliga dagliga handelsvärdet av Eyeonid Groups aktier över de 10 dagar som föregår ovanstående dagar är minst lika med 1 500 000 kronor; och
•    Investeraren ska inte inneha mer än 5 miljoner kronor av det sammanlagda nominella beloppet av Konvertibler från tidigare Trancher.
Villkoren för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna kommer att publiceras på Eyeonid Groups hemsida.

Exempel baserat på en Tranche:

• Utfärdande av Tranche:
•    Tranchens summa: 20 000 000 SEK
•    Teckningsoptionernas lösenpris: 14,18 (volymvägd snittkurs senaste 15 handelsdagar) * 115% ≈ 16,30 SEK
•    Antal Teckningsoptioner till Investeraren: 20 000 000 * 50% / 16,30 = 613 496
•    Antal ytterligare Aktieägaroptioner: 1 076 435
• Konvertering av Konvertibler:

•    Marknadskurs (endast i illustrationssyfte): 15 SEK
•    Konverteringspris: 15 * 92,5% ≈ 13,88 SEK
•    Antal aktier: 20 000 000 SEK / 13,88 SEK = 1 440 922 aktier
•    Utspädning för aktieägare vid full konvertering av Konvertibler: ~ 2,77%
• Fullt utnyttjande av Teckningsoptioner:

•    Kapital från Investerarens Teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 16,30 SEK (teckningsoptionens lösenpris) * 613 496 (antal Teckningsoptioner som Investeraren tilldelats) = ca 9 999 985 SEK
•    Kapital från Aktieägaroptionerna vid fullt utnyttjande: 16,30 SEK (teckningsoptionens lösenpris) * 1 076 435 (antal Aktieägaroptioner) = ca 17 545 890 SEK
•    Totalt antal aktier från teckningsoptionerna: 1 689 931
•    Total summa från teckningsoptionerna: ca 27 545 875 SEK
•    Utspädning för aktieägare per nuvarande antal aktier och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (Investerarens och aktieägarnas): ≈ 3,23 %

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar