Eyeonid säger upp avtal om finansiering med ESGO

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att inte påkalla fler trancher enligt finansieringsavtalet daterat 30 januari 2018 med ESGO och har beslutat att säga upp avtalet.

Eyeonid ingick avtal med European Select Growth Opportunities Fund (”ESGO” eller ”Investeraren”) den 30 januari 2018 innebärande möjlighet till upptagande av konvertibla lån upp till 100 MSEK, fördelat på flera så kallade trancher. ESGO har enligt avtalet kunnat konvertera dessa lån till aktier i Bolaget. Avtalet innebar även emission av teckningsoptioner till ESGO såväl som till samtliga övriga aktieägare, vid påkallande av tranche. Teckningsoptionerna har tagits upp till handel på Nordic MTF.

Styrelsen för Eyeonid har beslutat sig för att inte påkalla fler trancher enligt finansieringsavtalet och har beslutat att säga upp avtalet i sin helhet.

Enligt finansieringsavtalet och avslutsavtalet ges ESGO rätt att konvertera utestående konvertibler i enlighet med villkor som anges i konvertibelvillkoren. I avslutsavtalet har parterna enats om att ESGO avsäger sig rätten till de tillkommande teckningsoptioner av serie TO4 som ESGO hade haft rätt, under förutsättning av att Eyeonid, oavsett anledning, inte skulle välja att utöka antalet optioner enligt optionsserie TO4 varvid ESGO i sådant fall ska erhålla det antal optioner (625.000 TO4) de annars hade haft rätt till enligt tranchen om 3 MSEK som påkallades 3 maj 2019. Om inga ytterligare TO4 optioner utges kommer inte heller några ytterligare TO4 optioner tilldelas ESGO.

“Samarbetet med ESGO har fungerat mycket bra och Investeraren har tillfört Bolaget viktiga finansiella resurser. Dock har styrelsen valt att inte påkalla fler trancher enligt avtalet varvid avtalet sägs upp i gott samförstånd mellan parterna.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande på Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar