Halvårsrapport 2018

Sammanfattning januari – juni 2018 (jämförelse samma period föregående år):

  • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 503 (KSEK 500)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -14 398 (KSEK -5 295)
  • Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,11)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,92 (SEK 0,60)

VD kommentar

Första halvåret av 2018 har nu passerat och när jag summerar vad vi har byggt upp under perioden och vad vi har framför oss känner jag att vi är på väg att åstadkomma något stort. Nu kliver vi in i andra halvlek och jag tror att det här kommer bli den mest spännande perioden i bolagets historia. Det är perioden då vi på allvar går från ett antal referenskunder till att ta en position på marknaden, vilket också är det övergripande målet för 2018.

Under perioden säkerställde vi finansiering för att kunna genomföra den aggressiva expansionsplan vi har för 2018 och som vi fortsatt följer. För att kunna nå våra högt uppsatta målsättningar har vi lagt stort fokus på sälj- och marknadsföringsaktiviteter parallellt med att vi stärkt upp vår interna organisation betydligt. Resultatet av detta intensiva arbete är att vi idag har mängder av parallella dialoger med potentiella Partners världen över och en mycket stark ”lead-pipe”. Organisatoriskt har vi vuxit i såväl Sverige som i Belgien samt öppnat ett kontor i Riga, Lettland. Vi har skapat en organisation med en struktur, inklusive ledningsgrupp, som är redo att skalas upp ytterligare vid den kundtillväxtresa vi ser framför oss. 

Att avtalen inte skulle komma in i jämn takt under året visste vi om, då det tar mellan 6-18 månader att komma i mål med en Partner. Fullt medveten om att ribban sattes högt gällande målsättningen för helåret 2018 är det inget nytt, så var även fallet för målsättningarna 2016 och 2017. Sedan jag kom in i bolaget februari 2016 har vi aldrig missat något uppsatt mål, målsättningen för 2018 kvarstår. Vidare är, som tidigare kommunicerats, våra Partneravtal baktunga vilket innebär att intäkterna är betydligt lägre i början men ökar med tiden, dock kan det i vissa fall förekomma engångsintäkter t ex ”Set-up avgifter” vilket bidrog till att omsättningen under första kvartalet 2018 var högre än under andra kvartalet 2018. Antalet användare av våra tjänster via Partners ökar stadigt från idag sett relativt låga volymer och vår senaste lansering via vår Partner Telenor, som endast varit ”live” i dryga tre månader, visar på goda resultat.

Även om det har varit få slutna avtal under första halvåret 2018 slöt vi det strategiskt mycket viktiga globala avtalet med Telenor Group. Ett avtal som banar väg och är en god referens i många av de dialoger vi har med andra potentiella Partners. Vårt nya helhetserbjudande ”EyeOnID 360° Modules” har tagits emot väl av marknaden och stärktes ytterligare genom det nyligen slutna avtalet med Willis Towers Watson (WTW). Ett samarbetsavtal som innebär att vi nu kan lägga till försäkring som en modul i erbjudandet men även att WTW nu kan erbjuda ”EyeOnID 360° Modules” som ”White Label” till sina kunder och egna partners.

Kommande halvår är perioden då vi lämnar det många kallar förhoppningsbolag och blir ett framtidsbolag att räkna med på allvar. Förutom att arbeta hårt för att nå våra högt satta mål, är min förhoppning att även kunna bjuda på lite andra positiva överraskningar. Jag hoppas du vill vara med oss nu när vi går in i den kanske mest spännande perioden i bolagets historia.

Daniel Söderberg

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten i plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.

Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud. 

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 30 juni 2018.

Händelser under perioden

Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2 årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det Sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.

Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt samarbete för den Sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID till både befintliga och nya kunder i Sydafrika. My Cybercare erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin partner Genric Insurance. My Cybercare har sedan tidigare ett befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop med den proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID. Försäljningen av tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras av My Cybercare. 

Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller: 

· När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.

· Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid Group en löpande månatlig ersättning per användare.

· Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre. Utöver de rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre engångsersättning vid leverans.

Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser uppskattas avtalets värde till minst EUR 500 000 över 2 år.    

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut med Eyeonid Groups produkter på en global marknad. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.

I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner. 

Den 20 februari meddelades att avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO2 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delat ut till sina aktieägare enligt den finansieringslösning, som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018, sattes till den 27 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 var den 23 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO2 var den 26 februari 2018.

Den 23 februari skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 23 februari 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 175 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 592 433. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 231 053. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 50 823 486.

Eyeonid Group meddelade den 27 februari att bolaget har börjat se över möjligheten till att öppna ett kontor i Riga, Lettland. Som ett led i utvärderingen har en rekryteringsplan påbörjats där Eyeonid Group i nuläget söker tekniska utvecklare.Då annonserna för rekrytering ligger ute publikt och detta kommit allmänheten till känna har Eyeonid valt att kommunicera detta för att undvika missförstånd.

Den 2 mars redogjorde Eyeonid Group AB (publ) för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT. Nedan följer status för årets två första månader:

- Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat. 
- Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde. 
- En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.  
- Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG.

Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder. 

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 mars att bolaget går live med Telenor Group som samma dag lanserade EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge. Eyeonid Group tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden. Nu meddelades att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start den 6 mars. Under senvåren 2017 genomförde parterna en pilot av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänst för ett urval av Telenors konsumentkunder. Därefter har det under början av 2018 genomförts ett omfattande arbete för att integrera tjänsten från EyeOnID helt och hållet till Telenor’s tjänsteplattform och deras mobila applikation Mitt Telenor. I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.

Den 6 mars skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 6 mars 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 145 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 823 486. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 299 401. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 122 887.

Den 21 mars skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 21 mars 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 120 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 122 887. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 372 387.

Den 9 april skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 9 april 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 95 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 372 387. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 238 549. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 610 936.

Den 20 april kommunicerades att Henrik Sundewall, ordförande i Eyeonid Group AB, sålt 100 000 aktier till Fredrik Skytt en tidig investerare i bolaget.

Den 20 april meddelades också att styrelse, ledning samt personal har förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet skedde utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar.

Den 27 april skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 27 april 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 70 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 610 936. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 860 436.

Den 16 maj kallade styrelsen aktieägarna i Eyeonid till årsstämma 2018.

Den 20 maj meddelades att Eyeonid Group och EasyTelecom International AB har tecknat ett LOI gällande försäljning av Eyeonids b2b (business to business) tjänst till företagskunder. Parterna är nu i stort överens om de kommersiella villkoren och respektives generella ansvar varpå detta LOI tecknats och där nästa steg är ett slutgiltigt kommersiellt avtal som kommer presenteras och kommenteras från båda parter i ett separat pressmeddelande.

Den 24 maj meddelades att Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster.

Som nyligen kommunicerades i Eyeonid Groups senaste rapport arbetar affärsområdet EyeOnID med att ta fram ett helhetserbjudande till sina blivande kunder. EyeOnIDs erbjudande kommer vara moduluppbyggt och täcka spannet från proaktiva moduler, såsom ID-monitorering och riskklassifiering, till reaktiva moduler i form av support, assistans, kunskapsportal etc. Dessa moduler kommer paketeras med ID-skyddsförsäkringar som förmedlas av Willis Towers Watson.

Den 25 maj skedde en konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 45 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 860 436. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 248 015. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 52 108 451.

Den 28 maj meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och HELP Forsikring AS (HELP) har tecknat ett avtal gällande samarbete om att erbjuda EyeOnIDs tjänst paketerad via HELPs försäkring. Samarbetsavtalet bygger på att kunna erbjuda ett gemensamt erbjudande till kunder i Norge. I första hand riktar sig detta avtal mot den norska marknaden dock utesluts inte andra marknader om samarbetet faller väl ut. HELP Forsikring AS är ett helägt dotterbolag till tyska ARAG Group som finns representerade i 17 länder.

Den 29 maj meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland. Tillgång till kompetent personal, geografiskt läge, potentiella kunder/partners och närheten till Östeuropa varit huvudskälen till valet av Riga, Lettland.

Den 5 juni skedde en konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 20 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 52 108 451. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 248 015. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 52 356 466.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 29 juni meddelades att Eyeonid Group AB och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany har tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID. Som tidigare kommunicerats är försäkringsbranschen en av de prioriterade branscherna som visat stort intresse för Eyeonid Groups tjänster. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 4 juli meddelades att Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. Fullständiga villkor finns på Eyeonids hemsida.

Den 13 augusti meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder. Avtalet är ett resultat av det Letter of Intent om ett långsiktigt partnerskap som parterna tecknade den 24 Maj 2018.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – juni 2018 med jämförelseperiod januari – juni 2017, samt perioden april – juni 2018 med jämförelseperiod april – juni 2017. Under perioden har Eyeonid startat ett helägt dotterföretag i Lettland, Eyeonid SIA som för första gången ingår i koncernredovisningen.

Försäljning och resultat 

Januari – juni

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 1 503 (KSEK 500), med ett nettoresultat om

KSEK ‑14 398 (KSEK -5 295).

April – juni

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 462 (KSEK 500), med ett nettoresultat om

KSEK ‑7 727 (KSEK -2 823).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2018 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 10 172 (KSEK 8 997). Koncernen hade per den 30 juni 2018 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 2 000 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - juni

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 11 348 (KSEK 6 138) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 10 206 (KSEK 6 066) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 1 142 (KSEK 72) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 104 (KSEK 0).

April – juni

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 6 439 (KSEK 3 284) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 598 (KSEK 3 224) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 841 (KSEK 60) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 104 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari – juni

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 641 (KSEK 344) i avskrivningar varav KSEK 194 (KSEK 126) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 963 (KSEK 160) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 58 (KSEK 58) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 426 (KSEK 0). 

April – juni

Periodens resultat har belastats med KSEK 835 (KSEK 254) i avskrivningar varav KSEK 111 (KSEK 64) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 482 (KSEK 160) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 29 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 213 (KSEK 0).

Eget kapital

Per den 30 juni 2018 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 48 132 (KSEK 28 715).

Aktien

Per den 30 juni var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 52 356 466 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 juni hade Eyeonid 20 (5) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

19 november 2018                                         Kvartalsrapport 3 2018

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

27 augusti 2018
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Söderberg
Verkställande direktör
073-422 79 30

Resultaträkning
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-04-01 2017-04-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
  
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning 1 503   500   462 500 782  
Aktiverat arbete för egen räkning 4 557   838   2 905 415 2 970  
Övriga rörelseintäkter 265   136   118 84 733  
Summa Rörelsens intäkter 6 325   1 474   3 485 999 4 486  
     
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter -2 915 - -1 565 - -1 396
Övriga externa kostnader -9 031   -4 316   -4 891 -2 524 -8 844  
Personalkostnader -6 658   -2 047   -3 613 -1 044 -6 623  
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 641   -344   -835 -254 -1 936  
Summa Rörelsens kostnader  -20 245     -6 708   10 903 -3 821 -18 799  
     
Rörelseresultat -13 921   -5 233   -7 419 -2 822 -14 313  
       
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter -   0   - - 19  
Räntekostnader och liknande resultatposter -337   -61   -204 -1 -61  
Summa Resultat från finansiella poster  -337  -61 -204 -1 -42
       
Resultat efter finansiella poster  -14 258     -5 295   -7 622 -2 823 -14 355  
       
Skatt på periodens resultat -140 -   -104 - -13
         
PERIODENS RESULTAT  -14 398     -5 295   -7 727 -2 823 -14 368 


Balansräkning 
Koncernen
(KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR       
   
Immateriella anläggningstillgångar       
Goodwill 3 409 - 3 835
Hyresrätter, tomträtter och liknande 117 233   175  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 36 155 19 091   26 912  
Summa Immateriella anläggningstillgångar  39 680 19 324     30 922    
     
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 1 835 823   880  
Summa Materiella anläggningstillgångar  1 835 823     880    
     
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga fordringar 197 150   194  
Summa Finansiella anläggningstillgångar  197 150     194    
     
Summa Anläggningstillgångar  41 713 20 297     31 996    
     
Omsättningstillgångar       
     
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 379 628 369
Övriga fordringar 1 152 888   637  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 880 428   832  
Summa Kortfristiga fordringar  3 411 1 944     1 838    
     
Kassa och bank 10 172 8 997   15 000  
Summa Omsättningstillgångar  13 583 10 940     16 838    
 
SUMMA TILLGÅNGAR 55 295 31 237   48 834  


Balansräkning
Koncernen 
(KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
Eget kapital 
Eget kapital 48 132 28 715   44 528  
Summa Eget kapital  48 132 28 715     44 528    
   
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 373 1 191   1 754  
Aktuella skatteskulder 251 19   61  
Övriga skulder 615 161   257  
Konvertibla lån 2 000 - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 924 1 151   2 235  
Summa Kortfristiga skulder 7 163 2 523     4 306    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 295 31 237   48 834  

Förändring i eget kapital

2018-01-01 – 2018-06-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 528
Nyemission 44 17 956 18 000
Emissionskostnader -108 -108
Periodens omräkningsdifferens 110 110
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 844 -9 844 -
Periodens resultat -14 398 -14 398
18-06-30  1 309  30 654 95 336  -79 166  48 132 


2017-01-01 – 2017-06-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -26 749 15 188
Nyemission 155 19 845 20 000
Emissionskostnader -1 171 -1 171
Periodens omräkningsdifferens -7 -7
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 905 -5 905 -
Periodens resultat -5 295 -5 295
17-06-30  1 194  12 798 52 672  -37 949  28 715 


2018-04-01 – 2018-06-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 284 25 292 85 428 -66 094 45 910
Nyemission 25 9 975 10 000
Emissionskostnader -68 -68
Periodens omräkningsdifferens 17 17
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 345 -5 345 -
Periodens resultat -7 727 -7 727
18-06-30  1 309  30 654 95 336  -79 166  48 132 


2017-04-01 – 2017-06-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 039 9 739 33 998 -32 063 12 714
Nyemission 155 19 845 20 000
Emissionskostnader -1 171 -1 171
Periodens omräkningsdifferens -5 -5
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 063 -3 063 -
Periodens resultat -2 823 -2 823
17-06-30  1 194  12 798 52 672  -37 949  28 715 


2017-01-01 – 2017-12-31 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 039 33 998 6 899 -26 749 15 188
Nyemission 225 46 733 46 959
Emissionskostnader -3 244 -3 244
Periodens omräkningsdifferens -6 -6
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 13 806 -13 806 -
Periodens resultat -14 368 -14 368
17-12-31  1 265  77 487  20 700  -54 923  44 528 


Kassaflödesanalys
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-04-01 2017-04-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
     
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -13 921 -5 233   -7 419 -2 822 -14 313  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 1 641 344   835 254 1 936  
Erhållen ränta - 0   - - 19  
Erlagd ränta -337 -61   -204 -1 -61  
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -12 617 -4 950   -6 788 -2 570 -12 419  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -1 547 -91   -137 -1 087 8  
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 777 475   600 -3 095 2 234  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 387 -4 567   -6 324 -6 751 -10 176  
     
Investeringsverksamheten 
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -10 206 -6 066   -5 597 -3 224 -14 849  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 142 -72   -841 -60 -249  
Förändring finansiella tillgångar - -   - - -44
Förvärv av dotterföretag - - - - -746
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 348 -6 138   -6 439 -3 284 -15 889  
     
Finansieringsverksamheten 
Nyemission före emissionskostnader - 20 000   - 20 000 43 436      
Emissionskostnader -108 -1 171   -68 -1 171 -3 244  
Konvertibla lån 20 000 - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 893 18 829   -68 18 829 40 192  
     
Periodens kassaflöde -4 843 8 125   -12 830 8 794 14 128  
Likvida medel vid periodens början 15 000 875   22 994 206 875  
Omräkningsdifferens i likvida medel 14 -3 9 -3 -3
Likvida medel vid periodens slut 10 172 8 997   10 172 8 997 15 000  


Resultaträkning
Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-04-01 2017-04-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 1 339 500 375 500 690
Aktiverat arbete för egen räkning 1 617 838 1 137 415 2 140
Övriga rörelseintäkter 265 136 118 84 733
Summa Rörelsens intäkter 3 221 1 474 1 630 999 3 563
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter  -2 128 - -1 166 - -1 261
Övriga externa kostnader -8 631 -4 306 -4 680 -2 515 -8 759
Personalkostnader -4 491 -2 047 -2 450 -1 044 -5 846
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -1 204 -344 -616 -254 -1 504
Summa Rörelsens kostnader -16 455 -6 698 -8 912 -3 812 -17 370
 
Rörelseresultat  -13 234 -5 223 -7 281 -2 813 -13 808
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - 0 - - 19
Räntekostnader och liknande resultatposter  -337 -61 -204 -1 -61
Summa Resultat från finansiella poster  -337 -61 -204 -1 -42
Resultat efter finansiella poster -13 571 -5 285 -7 485 -2 814 -13 850
Skatt på periodens resultat - - - - -
PERIODENS RESULTAT -13 571 -5 285 -7 485 -2 814 -13 850


Balansräkning
Moderbolaget  2018-06-30 2017-06-30  2017-12-31 
(KSEK)   
TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Hyresrätter, tomträtter och liknande 117 233 175
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  36 836 19 091 26 992
Summa Immateriella anläggningstillgångar  36 953 19 324 27 167
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer  1 700 823 826
Summa Materiella anläggningstillgångar  1 700 823 826
  
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  4 713 142 4 610
Andra långfristiga fordringar 150 150 150
Summa Finansiella anläggningstillgångar  4 863 292 4 760
Summa Anläggningstillgångar  43 515 20 439 32 753
Omsättningstillgångar
  
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 379 628 369
Fordringar koncernföretag 62 - -
Övriga fordringar 1 104 888 619
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 818 428 813
Summa Kortfristiga fordringar  3 363 1 944 1 802
 
Kassa och bank 9 428 8 879 14 835
Summa Omsättningstillgångar  12 791 10 823 16 636
 
SUMMA TILLGÅNGAR  56 307 31 262 49 389


Balansräkning
Moderbolaget  2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
(KSEK)   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
  
Eget kapital    
Eget kapital  49 381 28 739 45 060
Summa Eget kapital  49 381 28 739 45 060
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 083 1 191 1 563
Aktuella skatteskulder 93 19 47
Skulder koncernföretag 952 - 307
Övriga skulder 350 161 257
Konvertibla lån 2 000 - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 448 1 151 2 154
Summa Kortfristiga skulder  6 926 2 523  4 329 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  56 307 31 262 49 389

Förändring i eget kapital

2018-01-01 – 2018-06-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 44 17 956
Emissionskostnader -108
Omföring fg periods resultat -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 844 -9 844
Periodens resultat -13 571
18-06-30  1 309  30 549  95 336  -64 242  -13 571 


2017-01-01 – 2017-06-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
Nyemission 155 19 845 19 743
Emissionskostnader -1 171
Omföring fg periods resultat -19 743
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 905 -5 905
Periodens resultat -5 285
17-06-30  1 194  12 804  52 672  -32 647  -5 285 


2018-04-01 – 2018-06-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 284 25 205 85 428 -58 897 -6 086
Nyemission 25 9 975
Emissionskostnader -68
Omföring fg periods resultat -6 086 6 086
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 345 -5 345
Periodens resultat -7 485
18-06-30  1 309  30 549  95 336  -70 328  -7 485 


2017-04-01 – 2017-06-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 039 9 741 33 998 -29 584 -2 470
Nyemission 155 19 845
Emissionskostnader -1 171
Omföring fg periods resultat -2 470 2 470
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 063 -3 063
Periodens resultat -2 814
17-06-30  1 194  12 804  52 672  -35 117  -2 814 


2017-01-01 – 2017-12-31 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
Nyemission 225 46 733
Emissionskostnader -3 244
Omföring fg periods resultat -19 743 19 743
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 13 806 -13 806
Periodens resultat -13 850
17-12-31  1 265  20 705  77 487  -40 548  -13 850 


Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-04-01 2017-04-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -13 234 -5 223    -7 281 -2 813 -13 808   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 1 204         344    616 254 1 504                 
Erhållen ränta -             0    - -                19   
Erlagd ränta -337 -61 -204 -1 -61   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital   -12 367 -4 940    -6 869 -2 561 -12 346   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar   -1 562     -87    -185 -1 086            54   
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder  597      475*    724 -3 095         2 282   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -13 332 -4 553    -6 330 -6 741         -10 010   
Investeringsverksamheten  
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  -10 807 -6 066    -5 826 -3 224 -14 929   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 056 -72    -753 -60 -214   
Förvärv av dotterföretag  -104 -92*    -104 - -1 037     
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 967 -6 229    -6 683 -3 284 -16 180   
Finansieringsverksamheten  
Nyemission före emissionskostnader  -    20 000    - 20 000 43 436                   
Emissionskostnader  -108 -1 171    -68 -1 171 -3 244                   
Konvertibla lån 20 000 - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   19 893    18 829    -68 18 829 40 192                   
 
Periodens kassaflöde  -5 407         8 047    -13 081 8 804 14 002   
Likvida medel vid periodens början  14 835         832    22 509 75            832   
Likvida medel vid periodens slut  9 428         8 879    9 428 8 879 14 835                  

*Omklassificering har skett jämfört med tidigare lämnad ”Halvårsrapport 2017”. Dessa omklassificeringar avser förvärv av dotterföretag under år 2017.

Nyckeltal
(SEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 201% - -
Rörelsemarginal (%) neg neg neg
Vinstmarginal (%) neg neg neg
Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 48 132 28 715   44 528  
Balansomslutning (KSEK) 55 295 31 237  48 834 
Sysselsatt kapital (KSEK) 48 132 28 715   44 528  
Räntebärande nettoskuld (KSEK) - -   -  
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,03 0,02   0,02  
Soliditet (%) 87% 92% 91%
Skuldsättningsgrad (%) - - -
Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -13 387 -4 567   -10 176  
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -24 735 -10 704   -26 065  
Likvida medel (KSEK) 10 172 8 997   15 000  
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 1 142 72   249  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 10 206 6 066   14 849  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - -   -  
Förvärv av dotterföretag (KSEK) 104 -   4 468  
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - -   -  
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 20 5   9  
Omsättning per anställd (KSEK) 75 100   87  
Antalet anställda 20 5   9  
DATA PER AKTIE
Antal aktier 52 356 466 47 775 003 50 592 433  
Resultat per aktie (SEK) -0,28 -0,11   -0,28  
Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 0,60   0,88  

Definition av nyckeltal 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                             Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                                  Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                      Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                                Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                    Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                          Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                           Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                              Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                             Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                               Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                              Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                                   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                     Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                    Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                            Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                          Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                      Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                               Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                          Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                     Eget kapital dividerat med antal aktier

Taggar:

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar