Avveckling av IPG-verksamheten

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har tvingats konstatera att den tidigare förvärvade finansaffiliateverksamheten IPG har fortsatt utvecklas negativt. FGGI har därför beslutat att avveckla IPG-verksamheten.

Som kommunicerats tidigare har IPG haft svårt att få betalt från sina kunder och gjorde förluster under det första kvartalet 2019. Den negativa utvecklingen har fortsatt under det andra kvartalet då IPG-verksamheten hade obetydliga intäkter och därmed gjorde fortsatta förluster. FGGI bedömer att det ligger i bolagets intresse att avveckla IPG-verksamheten i syfte att minimera kostnaderna kopplade till denna. IPG bedöms under det tredje kvartalet ha en mindre negativ resultatpåverkan på Future Gaming Group.

I samband med avvecklingen kommer FGGI göra en nedskrivning av innehavet i IPG. Nedskrivningen innebär inte någon kassaflödespåverkan för FGGI. Köpeskillingen för IPG-verksamheten uppgick till 2,25 miljoner USD, där merparten, 2 miljoner USD, betalades genom emission av aktier i FGGI.

FGGI menar att IPG-verksamheten inte har presterat enligt de förväntningar den såldes in på och har riktat vissa krav mot IPG-säljarna. Dessa å sin sida har gjort anspråk på en ytterligare tilläggsköpeskilling om 0,25 miljoner USD, vilket FGGI av naturliga skäl har avvisat. Bolaget har fört diskussioner med säljarna men dessa har i dagsläget inte resulterat i någon uppgörelse.

Vad gäller diskussionerna med bolagets obligationsinnehavare, har FGGI i dagsläget ingen ny information att publicera.

Stockholm den 8 augusti 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar