Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Q4 2020: EBITDA uppgick till 1,6 MSEK

oktober – december 2020

 • Periodens nettoomsättning ökade med 1 % till 5,7 MSEK (5,6 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (3,1 MSEK)
 • Justerat EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (2,6 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 30 % (47 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,7 MSEK (2,3 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-5,1 MSEK) *
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,004 SEK (-0,006 SEK)

Helåret 2020: Överträdelse av obligationsvillkor

januari – december 2020

 • Periodens nettoomsättning ökade med 5 % till 22,5 MSEK (21,5 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 6,9 MSEK (10,6 MSEK)
 • Justerat EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (9,2 MSEK).
 • Kravet för det justerade EBITDA uppgick till 8,4 MSEK. Bolaget bryter därför mot obligationsvillkoren.
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (43 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 MSEK (8,6 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,7 MSEK (-55,7 MSEK) *
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,007 SEK (-0,012 SEK)

* Föregående års siffror inkluderar avvecklad verksamhet


VD har ordet

Future Gaming Group avslutade det sista kvartalet för 2020 med intäkter om 5,7 miljoner kronor och ett justerat EBITDA-rörelseresultat på 1,7 miljoner kronor. Den sportinriktade verksamheten Phase One har fortsatt att jobba sig tillbaka efter den tunga våren, när de flesta sportevenemang var inställda, och presterade under det fjärde kvartalet årets högsta rörelseresultat. Viistek, som fokuserar på att marknadsföra kasinospel, levererade ett relativt stabilt fjärde kvartal. Både intäkter och rörelseresultat var bättre än vad vi hade förväntat oss i början av året, även om man inte lyckats nå upp till samma höga nivåer som under det andra och tredje kvartalet.

Blickar man tillbaka på helåret 2020, så har det varit ett prövande år för Future Gaming Group, precis som för många andra bolag. Pandemin har skapat mycket osäkerhet och i Phase Ones fall har den haft en direkt negativ påverkan, då det funnits betydligt färre sportevenemang som bolaget kunnat marknadsföra jämfört med tidigare år. Trots detta nådde koncernen för helåret en nettoomsättning om 22,5 miljoner kronor, vilket var 5 % bättre än 2019, även om rörelsemarginalen var lägre än föregående år till följd av ökade marknadsföringssatsningar och högre konsultkostnader. I början av 2020 hade vi såklart högre förväntningar på vad dessa satsningar skulle generera för intäkter, men pandemin har varit en svart svan som ställt många antaganden på ända.

En konsekvens av pandemin och att koncernen tidigare var tvungen att avveckla vissa förvärvade verksamheter, som visade sig vara olönsamma, är att nuvarande intäkts- och rörelseresultatsnivåer är för låga. Till följd av detta har koncernen inte uppfyllt obligationslånets rörelseresultatskrav för den senaste tolvmånadersperioden. Future Gaming Group bryter därför mot obligationsvillkoren och har tagit initiativ till diskussioner med obligationsinnehavarna för att finna en mer långsiktig finansieringslösning för koncernen. Skulle en överenskommelse med Bolagets obligationsinnehavare inte nås, kan de komma att kräva återbetalning av obligationslånet, vilket i förlängningen skulle kunna sätta Bolaget på obestånd. Obligationsinnehavare som innehar större delen av obligationslånet har dock förklarat att de inte avser kräva återbetalning så länge konstruktiva diskussioner pågår.

Future Gaming Group befinner sig med andra ord återigen i ett krävande läge vad gäller dess finansieringssituation. I och med att obligationsinnehavarna numera även är största ägare i Bolaget har vi dock goda förhoppningar om att hitta en lösning som säkerställer en adekvat skuldnivå och skapar goda operativa förutsättningar för framtiden.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-02-25 08:55 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar