Delårsrapport 1–2022

Report this content

Koncernen (endast Fable Media)

Januari – mars 2022 *
• Periodens nettoomsättning ökade med 21 % till 10,5 MSEK (8,7 MSEK)
• EBITDA uppgick till 5,4 MSEK (5,3 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 52 % (61 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (4,6 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (4,4 MSEK)
• Resultat per aktie efter utspädning: 0,001 SEK (0,001 SEK)
* Den 31 mars 2022 gick Future Gaming Group International AB samman med Fable Media ApS, varvid säljaren av Fable Media blev majoritetsägare i FGGI. Transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv. Koncernen presenteras därför från och med denna rapport med utgångspunkt att Fable Media upprättar koncernredovisningen. Det innebär att ovan siffror endast innehåller Fable Medias siffror och exkluderar gamla Future Gaming Group, dvs. FGGI, Phase One och Viistek. Dessa kommer att inkluderas först från Delårsrapport 2-2022.

Gamla Future Gaming Group

Januari – mars 2022 **
• Periodens nettoomsättning ökade med 10 % till 5,7 MSEK (5,2 MSEK)
• EBITDA uppgick till 1,4 MSEK (0,7 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 24 % (14 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,1 MSEK (0,4 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-1,7 MSEK)
** Siffrorna avser det gamla Future Gaming Group, det vill säga FGGI, Phase One och Viistek, men exkluderar Fable Media. Siffrorna anges för att visa det gamla Future Gaming Groups organiska utveckling.

Fable Media & gamla Future Gaming Group, proforma

Januari – mars 2022 ***
• Periodens nettoomsättning ökade med 16 % till 16,2 MSEK (13,9 MSEK)
• EBITDA uppgick till 6,8 MSEK (6,1 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 42 % (44 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,3 MSEK (5,0 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (2,8 MSEK)
*** Siffrorna avser Fable Media och det gamla Future Gaming Group som om sammangåendet hade gällt från 1 januari 2022, för att ge läsaren en bild av hur koncernen kommer att presenteras från och med Delårsrapport 2-2022 och framåt.

VD har ordet
Årets första kvartal var mycket händelserikt och positivt för Future Gaming Group. I januari godkände bolagets aktieägare och obligationsinnehavare samgåendet med Fable Media samt omstruktureringen av obligationslånet. I slutet av mars gav även Spotlight Stock Market sitt godkännande och samgåendet kunde därmed slutföras. Samtidigt omstrukturerades bolagets obligationslån, där 15 miljoner kronor av lånet kvittades mot aktier och räntan sänktes till 0% fram till slutet av 2024.

Dessa förändringar gör att vi idag har ett mycket starkare Future Gaming Group, såväl operationellt som finansiellt, och kan fokusera på att utveckla verksamheten vidare.

Resultatmässigt gjorde koncernen ett starkt kvartal och nettoomsättningen uppgick till 10,5 miljoner kronor med ett EBITDA-rörelseresultat om 5,4 miljoner kronor. Det är värt att notera att till följd av gällande redovisningsregler så avser dessa siffror endast Fable Media. Detta eftersom samgåendet genomfördes precis vid utgången av kvartalet och ses som ett omvänt förvärv. Koncernen presenteras därför från och med denna rapport med utgångspunkten att Fable Media upprättar koncernredovisningen. Först från och med det andra kvartalet kommer även gamla Future Gaming Group ingå i koncernens resultat.

För tydlighets skull har vi dock valt att även visa jämförelsesiffror för hur koncernen sett ut om man redovisat Fable Media och gamla Future Gaming Group tillsammans även under det första kvartalet och det är en uppmuntrande läsning. Tillsammans visar dessa verksamheter för det första kvartalet en nettoomsättning på 16,2 miljoner kronor med ett EBITDA-rörelseresultat på 6,8 miljoner kronor.

Det är också glädjande att våra operationella nyckeltal fortsätter att visa en stark trend, både vad gäller antalet nya deponerande spelare och storleken på insättningarna till våra partners, det vill säga spelbolagen. Detta har inneburit högre marknadsföringskostnader och en något lägre EBITDA-rörelsemarginal än föregående år. EBITDA-rörelsemarginalen uppgick trots detta till imponerande 52 % detta kvartal. Över tid brukar dessutom ökad spelaraktivitet medföra en positiv effekt på våra intäkter och resultat.

Vidare bör det också lyftas fram att justeringen av räntan på obligationslånet till 0% kommer innebära en stor kostnadsbesparing för koncernen om cirka 2 miljoner kronor per kvartal jämfört med tidigare.
Sammantaget har vi därför goda förhoppningar om att kunna fortsätta leverera bra siffror även framöver!

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-19 08:36 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera