Delårsrapport 1-2023

Report this content

Koncernen

Januari – mars 2023 *

  • Periodens nettoomsättning ökade med 95 % till 20,5 MSEK (10,5 MSEK)
  • EBITDA ökade med 120 % till 12,0 MSEK (5,4 MSEK)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 58 % (52 %)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,8 MSEK (4,3 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,8 MSEK (2,9 MSEK)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,38 SEK (1,33)

* Den 31 mars 2022 gick Future Gaming Group International AB samman med Fable Media ApS, varvid säljaren av Fable Media blev majoritetsägare i FGGI. Antalet aktier ökade från 2 214 511 till 33 970 630 (justerat för en senare sammanläggning av aktier).

Transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv. Koncernen presenteras därför från och med Delårsrapport 1–2022 som att Fable Media upprättar koncernredovisningen. För perioden till och med 31 mars 2022 avser siffrorna därför endast Fable Media. För perioden från och med 1 april 2022 och framåt avser siffrorna Fable Media och det gamla Future Gaming Group tillsammans.

Januari – mars 2023, proforma **

  • Periodens nettoomsättning ökade med 27 % till 20,5 MSEK (16,2 MSEK)
  • EBITDA ökade med 76 % till 12,0 MSEK (6,8 MSEK)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 58 % (42 %)

** Jämförelsesiffrorna avser Fable Media och det gamla Future Gaming Group tillsammans som om samgåendet redan hade gällt från 1 januari 2022, för att ge läsaren en bild av den underliggande utvecklingen justerad för förvärvseffekter.

VD har ordet

Future Gaming Group fortsätter att nå nya nivåer. Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 20,5 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 95 % jämfört med föregående år. Även proforma, med jämförelsetal som justerats för förvärvseffekter, så var tillväxten starka 27 %.

Koncernen fortsätter att visa prov på en lönsam affärsmodell. Detta resulterade återigen i ett nytt rekord för EBITDA-rörelseresultatet som uppgick till 12,0 miljoner kronor för det första kvartalet. EBITDA-marginalen var hela 58 %. Detta är ett tecken på att samgåendet mellan Future Gaming Group och Fable Media resulterat i en effektiv organisation där vi får bra avkastning på våra marknadsföringsinsatser.

Vi har fortsatt att se en betydande spelaraktivitet i april med bra nivåer för antalet deponerande kunder, insättningsbelopp och intäkter.

Den goda utvecklingen har möjliggjort fortsatta återköp av bolagets obligationer, vilket har medfört en betydande minskning av Future Gaming Groups skuldsättning. Per den 31 mars i år nettoredovisas obligationslånet till 94,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett belopp på 115,5 miljoner kronor året innan. Återköpen har gjorts till rabatterat pris, vilket för det första kvartalet 2023 har inneburit en positiv resultateffekt på finansnettot om cirka 6,2 miljoner kronor.

Som framgår av ovan fortsätter alltså Future Gaming Group att leverera operationellt, vilket gör att koncernens finansiella ställning kan stärkas.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-11 08:10 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera