Delårsrapport 2-2019

Report this content

Q2 2019: EBITDA-marginal om 40%.

april – juni 2019 *

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 MSEK  (9,1 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (2,8 MSEK)
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,1 MSEK (3,7 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (41 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,8 MSEK (2,5 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -44,0 MSEK (-0,3 MSEK)  **
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)
 • Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: -0,05 SEK (0,00 SEK)

januari – juni 2019 *

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 10,8 MSEK  (19,7 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (12,9 MSEK) *
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 4,3 MSEK (11,3 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (57 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,4 MSEK (12,3 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -47,7 MSEK (15,0 MSEK) **
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,01 SEK)
 • Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: -0,05 SEK (0,02 SEK)

* Siffrorna i rapporten avser kvarvarande verksamheter om ej annat anges
** Inkluderar resultat och nedskrivningar från avvecklade verksamheter

Kvarvarande verksamheter avser Phase One, Viistek & moderbolaget
Avvecklade verksamheter avser AMGO, operatörsverksamheten & IPG 


VD Alexander Pettersson har ordet

Kvartalet som gått

Det andra kvartalet och början på det tredje kvartalet har kännetecknats av ett omstruktureringsarbete inom Future Gaming Group. I maj meddelade vi att vi avvecklar vår operatörsverksamhet. Varumärkena SverigeKronan och SuomiVegas har tyvärr inte kunnat hävda sig på den konkurrensutsatta marknaden och har tappat markant i omsättning och gjort förluster. Även finansaffiliateverksamheten IPG har haft en negativ utveckling sedan förra hösten där man haft svårt att få betalt från sina kunder och i augusti valde vi att stänga ner verksamheten. I samband med avvecklingen av operatörsverksamheten och IPG har vi gjort nedskrivningar av immateriella tillgångar kopplade till dessa verksamheter, vilka belastar koncernens resultat efter skatt med 41,8 MSEK. Dessa nedskrivningar har i sig dock ingen kassaflödespåverkan. De avvecklade verksamheterna redovisas på en egen rad i koncernens resultaträkning.

Det negativa utfallet för dessa verksamheter är självklart en besvikelse. Samtidigt har vi dock med avvecklingen av dem renodlat koncernen till att fokusera på vårt kärnområde inom lead generation, där vi marknadsför andra spelbolag mot prestationsbaserade ersättningar. Det är här vi har vår spetskompetens och vårt kärninnehav Phase One har varit mycket lönsamt från start.  Vår andra verksamhet inom lead generation, Viistek Media, har haft ett tuffare år till följd av organisationsförändringar, även om man gjort en liten vinst.

Då Phase One och Viistek är relativt snarlika verksamheter har vi dock goda förhoppningar om att kunna föra över kunskap mellan verksamheterna och nyttja synergier. Detta arbete har redan påbörjats och nyckelpersoner inom Phase One har besökt Viisteks kontor i Tallinn för att sätta sig in i verksamheten och bidra med erfarenhet. De kvarvarande verksamheterna inom Future Gaming Group gjorde för det andra kvartalet ett positivt EBITDA-resultat om 2,1 miljoner kronor.

Obligationslånet

När operatörsverksamheten och Viistek förvärvades finansierades köpen genom upptagande av koncernens obligationslån. Då verksamheterna inte presterat enligt förväntan tvingades Future Gaming Group i maj meddela att bolaget överskrider gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). Future Gaming Group för diskussioner med obligationsinnehavarna gällande bolagets överträdelse av obligationsvillkoren, och har lämnat ett förslag på åtgärder till obligationsinnehavarna, vilket dessa har bedömt som otillräckligt. Vi avser att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder.

Vår bedömning är att en uppgörelse med obligationsinnehavarna, där Future Gaming Groups finansiella åtaganden kopplade till obligationslånet lättas, är en nödvändig förutsättning för att bolaget ska kunna klara kommande räntebetalningar. Att försöka nå en lösning kring obligationslånet är därför bolagets högsta prioritet.

Alexander Pettersson

VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar