Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 juni 2021, och
 • anmäla sig senast måndagen den 21 juni 2021 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Årsstämma 2021, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Med tanke på rådande omständigheter uppmanas aktieägare som vill rösta på stämman att i möjligaste mån göra så via ombud i syfte att minimera antalet fysiska deltagare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd måndagen den 21 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer (punkterna 10 och 11)

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår att Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Peder Broms, Alexej Faskhoutdinov och Christoffer Malmström omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Stefan Vilhelmsson. Till revisor föreslås revisionsbolaget Moore Allegretto AB med auktoriserade revisorn Patrik Ekenberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

ÖVRIGT

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 214 511 083. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga beslutsförslag, samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 5 tr, i Stockholm och på bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2021

Future Gaming Group International AB

STYRELSEN

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-31 12:55 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar