Kommuniké från årsstämma i Future Gaming Group International AB

Report this content

Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Christoffer Malmström och Fredrik Sjöstrand samt nyvälja Frederik Cardel Falbe-Hansen som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Stefan Vilhelmsson. Vidare beslutade stämman att som revisor välja revisionsbolaget Moore Allegretto AB med auktoriserade revisorn Patrik Ekenberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet aktier för att möjliggöra en sammanläggning av bolagets aktier. Följande ändring av bolagsordningen gjordes:

Tidigare lydelse § 5

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 000 och högst
120 000 000 000.

Ny lydelse § 5

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst
30 000 000 och högst
120 000 000.

Beslut om sammanläggning av aktier (sammanläggning 1:1 000)

Stämman beslutade om en sammanläggning av bolagets aktier varvid tusen (1 000) befintliga aktier läggs ihop till en aktie (sammanläggning 1:1 000). Förslaget innebär att antalet aktier i bolaget kommer att minska från 33 970 630 537 till 33 970 630, vilket medför ett kvotvärde om cirka 4,21 kronor per aktie (avrundat till två decimaler) efter sammanläggningen.

Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 1 000 kommer aktieägaren Frederik Falbe-Hansen Holding ApS att, vederlagsfritt, tillskjuta det antal aktier som krävs för att övriga aktieägare ska uppnå ett aktieinnehav som är jämnt delbart med 1 000.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning av aktierna har registrerats vid Bolagsverket.

Stockholm, 12 maj 2022

Future Gaming Group International AB

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-12 15:43 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar