Nedskrivning av aktier i dotterbolaget Viistek Media

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har identifierat ett nedskrivningsbehov av värdet på aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ om 28 miljoner kronor. Nedskrivningen påverkar moderbolagets resultat negativt men har ingen påverkan på koncernens resultat.

Verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ har fortsatt utvecklas svagt och i samband med bokslutsarbetet har FGGI identifierat ett nedskrivningsbehov om 28 miljoner kronor avseende Viistek-aktierna.

Nedskrivningen har en motsvarande negativ påverkan på moderbolagets resultat och egna kapital. Den påverkar dock inte koncernens egna kapital eller resultat.

Efter nedskrivningen kommer aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ vara upptagna till ett värde om cirka 7 miljoner kronor. I takt med att Viistek fortsatt att utvecklas svagt medan övriga delar av koncernen utvecklats starkt har Viistek fått en allt mindre betydelse för Future Gaming Group. Viistek stod för endast cirka 7% av koncernens totala intäkter under 2022.

Stockholm den 7 februari 2023
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-07 12:44 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar