Obligationsinnehavarna har lämnat förslag till uppgörelse

Report this content

En grupp av Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) obligationsinnehavare har lämnat ett förslag till uppgörelse, vilket stöds av två av bolagets största ägargrupperingar.

FGGI befinner sig sedan en tid tillbaka i förhandlingar med bolagets obligationsinnehavare. Gruppen av obligationsinnehavare har lämnat ett slutgiltigt, ej förhandlingsbart, förslag, vilket aktieägarna avses låta ta ställning till på en extra bolagsstämma. Skulle förslaget inte antas av aktieägarna, har gruppen meddelat att man kommer att accelerera obligationslånet i syfte att realisera panterna som är kopplade till lånet. Panterna utgörs av FGGI:s dotterbolag.

Gruppen av obligationsinnehavare har uttryckt att förslaget lämnas med goda avsikter för att ge FGGI en möjlighet att fortsätta sin verksamhet, samt att ge nuvarande ej operativa aktieägare möjlighet att ta del av en potentiell framtida värdeutveckling, trots att gruppen bedömer att aktievärdet idag är obefintligt.

Huvuddragen i förslaget innebär att 5 MSEK av obligationslånet konverteras till aktier i FGGI. Resterande skuld kvarstår. Efter konverteringen skulle obligationsinnehavarna äga cirka 60% av aktierna i FGGI medan nuvarande aktieägare skulle äga cirka 40%. Obligationslånet förlängs till december 2023 och räntan justeras till 6%, vilken ackumuleras och således inte har någon kassaflödeseffekt under löptiden. Obligationsinnehavarna kommer genom avtal ha full kontroll över bolagets styrning fram tills att lånet är avbetalat. Vidare avses ett delägarprogram tas fram för operativa nyckelpersoner/management för bolaget framgent, då dessa bedöms som nödvändiga för att öka verksamhetens lönsamhet. Skulle villkoren i delägarprogrammet uppfyllas fullt ut, förväntas efter utspädning obligationsinnehavarna äga ca 27% av FGGI, operativa nyckelpersoner/management ca 58,5% och de ej operativa aktieägarna ca 14,5%. Dessa ägarandelar inkluderar de aktier operativa nyckelpersoner/management äger redan idag.

Två av FGGI:s största ägargrupperingar, vilka representerar ca 28% av det nuvarande ägandet i FGGI, har meddelat att man preliminärt ställer sig positiva till huvuddragen i förslaget. Förslaget ska formaliseras och avses sedan presenteras i sin helhet för en kommande bolagstämma. I samband med formaliserandet av förslaget kan vissa justeringar bli aktuella.

Stockholm den 22 november 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar