Skriftligt förfarande avseende dispens från vissa obligationsvillkor

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har ombett obligationsinnehavarnas representant Nordic Trustee att kalla till ett skriftligt förfarande som syftar till att ge Bolaget dispens från kravet på vissa EBITDA-rörelseresultatsnivåer i obligationsvillkoren. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet har tidigare meddelat att de avser stödja dispensbegäran.

Bakgrunden till begäran är att Bolaget bedömer att det till följd av den rådande pandemin kommer ha svårt att uppnå de EBITDA-rörelseresultatskrav som finns i obligationsvillkoren. Bolaget har därför begärt dispens från mätningarna som skulle ha skett i samband med Bolagets kvartalsrapporter per den 31 december 2020, 31 mars 2021, 30 juni 2021 samt 30 september 2021. Om dispens medges kommer nästa mätning ske i samband med Bolagets bokslutskommuniké per den 31 december 2021.

För att dispensen ska medges måste obligationsinnehavare som representerar mer än 20% av det totala utestående obligationsbeloppet rösta. Vidare måste obligationsinnehavare som representerar mer än 50% av obligationsbeloppet bland de röstande godkänna dispensbegäran för att den ska medges. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet, och dessutom är aktieägare i Bolaget, har tidigare meddelat att de avser stödja dispensbegäran.

Det skriftliga röstningsförfarandet kommer att avslutas den 24 februari 2021, eller tidigare om en erforderlig majoritet för dispensen har erhållits dessförinnan. När Bolaget fått information kring utfallet av dispensbegäran kommer det informera om detta via pressmeddelande.

Meddelandet om skriftligt förfarande och den föreslagna dispensen är tillgängligt på Bolagets hemsida (https://futuregaminggroup.com/obligation/).

Stockholm den 28 januari 2021
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-01-28 10:39 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar