Upphörande av teckningsoptionsprogram och lockup på nyckelpersoners aktier

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har meddelats att en överenskommelse ingåtts mellan vissa av Bolagets större ägare och vissa av Bolagets nyckelpersoner gällande upphörande av Bolagets teckningsoptionsprogram för 2020–2023 samt den lockup som funnits avtalad för dessa nyckelpersoners aktieinnehav.

Vid den extra bolagstämman 28 januari 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt för att öka Bolagets värde.  Vidare ingicks ett avtal mellan nyckelpersonerna och vissa obligationsinnehavare, som numer är bland Bolagets största aktieägare, innehållandes bestämmelser om en lockup gällande aktier som dessa nyckelpersoner äger i Bolaget. Lockupen innebar att nyckelpersonerna inte kunde sälja, pantsätta eller överlåta sina aktier i Bolaget förrän Bolagets nuvarande obligationslån helt har återbetalats.

Den nu ingångna överenskommelse innebär alltså att både teckningsoptionsprogrammet och lockupen på nyckelpersonernas aktier upphör. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en bättre långsiktig incitamentsstruktur inom koncernen. Till följd av överenskommelsen kommer Bolaget vidta åtgärder för att avveckla teckningsoptionsprogrammet.

Stockholm, 1 juli 2021
Future Gaming Group International AB

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-01 11:53 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar