Facile & Co AB (publ) Bokslutskommuniké jan-dec 2000

Facile & Co AB (publ) Bokslutskommuniké jan-dec 2000 * Resultat efter finansnetto MSEK -15,1 (-3,0) * Omsättningen uppgick till MSEK 3,4 (1,4) +148% * Orderboken uppgick vid årsskiftet till 155 000 liter motsvarande MSEK 8,9 (0,0) * Orderboken har ökat ytterligare 26% till 195 000 liter sedan årsskiftet Fjärde kvartalet 2000 Försäljningen under det fjärde kvartalet ökade till KSEK 1 798 (579), en uppgång med 211 %. Försäljningen avsåg till 74% (23) seriously... vodka. Orderboken steg under fjärde kvartalet till 155 000 liter från 100 000 vid utgången av det föregående kvartalet. Orderboken motsvarar ett värde om KSEK 8 942, en ökning från KSEK 6 262 föregående kvartal. Orderboken avser företrädesvis försäljning till barer i London. Vid rapporttillfället hade orderboken ökat med ytterligare 26% till 195 000 liter motsvarande ett värde om KSEK 11 138. Under kvartalet utsågs James Roberton till VD efter Jens Häger. seriously... vodka samarbetade med MTV Music Awards i Stockholm. Facile Punsch var med i årets Nobelmeny. [REMOVED GRAPHICS] Verksamhetsåret 2000 Försäljning Försäljningen ökade med 139% till KSEK 3 296 (1 379), varav seriously...vodka utgjorde 75% (24). Orderboken uppgick till 155 000 liter, med ett ordervärde på KSEK 8 942 (0). Under sommaren 2000 påbörjade Facile lanseringen av seriously... vodka i Storbritannien. Genom avtal med barer har orderboken växt och omsättningen därefter tagit fart. Den andel av försäljningen som gick till utlandet svarade för 57% (17) av omsättningen. Huvuddelen av utlandsförsäljningen skedde i Storbritannien, men viss försäljning har även skett till Norge, Italien och på tax freemarknaden. Marknadsföringsinsatserna koncentrerades på att lansera seriously... vodka i Storbritannien, vilket avspeglade sig i en stark försäljningsutveckling för denna produkt. Försäljningen av seriously... vodka ökade med 705% till 45 256 liter (5 620). Resultatet Rörelseresultatet var negativt och uppgick till KSEK -15 797 (-3 023) och resultatet efter finansiella poster till KSEK -15 062 (-3 047). Resultatet per aktie uppgick till SEK -10,83* (-6,46**) Lanseringen och marknadsföringen av seriously... vodka i Storbritannien svarade för huvuddelen av marknadsföringskostnaderna. Satsningar gjordes även på uppbyggnad av säljorganisation samt distribution och informationssystem. Kostnaderna uppgick under året till KSEK 19 215 (4 465), varav marknadsföringskostnader utgjorde KSEK 6 648 (343) och personalkostnader KSEK 4 483 (1 625). Verksamheten Verksamheten inriktades under året på att utveckla varumärket seriously... vodka. Lanseringen av vodkan i London var mycket framgångsrik, vilket avspeglas i den orderstock på 150 000 liter som byggdes upp genom avtal med barer. seriously... är idag husvodka på ett flertal av Londons mest trendsättande barer, däribland Momo's, Light Bar at St Martins Lane och Long Bar at Sanderson. Den framgångsrika lanseringen mot utvalda barer och ett ytterst begränsat antal detaljister såsom prestigevaruhuset Harvey Nichols, förväntas vara en stor fördel då försäljningen under 2001 inriktas mot bredare marknadssegment. Såsom tidigare aviserats var resultatet väsenligt bättre än prognosen i prospektet. Däremot underskreds prognosen avseende omsättning. Orsakerna till avvikelserna är flera: 1) Sänkt lanseringstakt Situationen på riskkapitalmarknaden förändrades under året dramatiskt vilket försämrade såväl värderingen av utvecklingsbolag som tillgången på externt kapital. För att sänka kostnaderna i förhållande till budget beslutade Facile om en något mindre aggressiv lanseringsstrategi. Lanseringen av nya produkter och inträden i nya marknader har skjutits fram, vilket bidrog till att förbättra det redovisade resultatet med MSEK 4,9 jämfört med prognosen i prospektet. 2) Fokus på varumärkesvärde Bolagets fokus ligger på varumärkesbyggande och långsiktiga volymökningar, snarare än kortsiktig volymökning som tenderar att urholka varumärkesvärdet. Bolaget fattade ett strategiskt beslut under försommaren 2000 som innebar att inte använda konventionella distributörer utan att istället bygga upp en egen försäljningsorganisation och därefter hyra in leveranskapacitet. Målsättningen är att långsiktigt uppnå högre marginaler. Strategin att i ett uppbyggnadsskede ha god kontroll över till vilka barer och restauranger ett nytt varumärke säljs har skapat en plattform för såväl kontrollerad som lönsam volymutveckling. 3) Fördröjningseffekt De avtal som träffats har en viss fördröjningseffekt från dess att avtal träffats tills dess att leverans börjar, då köparna ofta är bundna av tidigare avtal. 4) VD-byte VD-bytet under november tog resurser från försäljningen då nuvarande VD tidigare var säljchef i Storbritannien. Varumärke och marknad Facile & Co hade så gott som hela sin försäljning inom segmenten vodka och punsch med varumärkena seriously... vodka och Facile Punsch. Fokus har under 2000 varit uppbyggnaden av seriously... i Storbritannien. Vodka i Storbritannien seriously... är en så kallad "premiumvodka". Vodka var under året en av de snabbast växande huvudsektorerna i spritbranschen, och premiumvodka var det snabbast växande segmentet. Marknaden för vodka växte under året till 46 miljoner liter vilket utgjorde 24% av spritmarknaden. Pouring vodka (husvodka) kan stå för uppemot 50% av en bars totala spritförsäljning. [REMOVED GRAPHICS] seriously... Målet att, ur ett varumärkesperspektiv, vara den starkaste nykomlingen på den brittiska marknaden bedöms ha uppnåtts under året. Mediabevakningen kring seriously... var god med 38 artiklar i branschpress vilka även följdes upp med artiklar i bland annat Financial Times och Time magazine. seriously... var huvudsponsor för två evenemang, dels "Gay Pride UK", som för året gick under parollen "seriously... celebrating pride", dels modedesigner Adam Entwisle's premiärvisning. seriously... samarbetade med Terence Conrans "Great Eastern Hotel" om det veckovisa evenemanget "seriously... electric stew". Evenemanget utsågs av Evening Standard till "event of the week" och av Time Out till "event of the month" samt till "pick of the week". Harvey Nichols månatliga "seriously... great night out" och Edinburgh Film Festival är exempel på andra framgångsrika samarbeten. Med målsättning att långsiktigt höja varumärkets värde samt underlätta lanseringen av efterföljande varumärken har bolaget: 1) Inriktat försäljningen helt till "the on trade" (barer) och där endast till toppsegmentet. Det råder, i det närmaste, konsensus inom spritbranschen kring uppfattningen att varumärken till största delen byggs inom "the on trade" (på barer). seriously... lanserades i enighet med den uttalade strategin att målinriktat arbeta mot toppsegmentet inom "the on trade". Målet att bli "husvodka" i 25 av Londons top 100 barer uppnåddes under 2000. Butiksförsäljning har avsiktligen undvikits då en för tidig lansering, förvisso genererar kortsiktig volym, men äventyrar varumärkets stabilitet. Två undantag har gjorts, Corney & Barrow och Harvey Nichols, vilka båda bedöms som så exklusiva i sin framtoning att de stärker varumärket. 2) Att i största möjliga mån undvika mellanhänder. I Storbritannien har grossistledet traditionellt utgjort "vägen fram till barerna". För detta arbete tar grossisterna höga avgifter, i synnerhet då det handlar om att bygga, snarare än att representera, ett varumärke. Facile & Co har under året arbetat i huvudsak utan grossister och i stället använt sin egen organisation för försäljning gentemot barer. Strategin ger lägre försäljningsvolymer initialt, men bedöms ge bättre marginaler, bättre kontroll över varumärket samt underlätta framtida lanseringar. 3) Husvodka snarare än hylla De avtal som skrivits under året har nästan uteslutande varit "pouring contracts" (avtal om husvodka). Då "pouring vodka" står för en stor del av barernas totala spritförsäljning har detta två stora fördelar: - Stor volym ger låg distributionskostnad - Facile & Co blev omgående en av barernas största leverantörer, vilket underlättar framtida lanseringar då dessa kan levereras genom en befintlig struktur. 4) Förberett ett incitamentsprogram som genom optioner ger barer möjlighet till delägarskap i bolaget Bolaget har under 2000 formellt färdigställt ett optionsprogram riktat till "the on trade". Hittills har mycket få barer erbjudits att deltaga i programmet. En bredare lansering planeras under mars 2001. Mottagandet hos de första barerna var gott. Framtidsutsikter Målet är att Facile & Co så snart som möjligt ska övergå från att vara ett "högriskbolag" till att bli en etablerad aktör inom spritbranschen. För att uppnå detta krävs fullgoda volymer på, åtminstone, en nyckelmarknad. Den fokuserade satsningen på varumärket seriously... i Storbritannien har givit bolaget en stark position för att utveckla volymer. Inom Storbritannien kommer försäljningen och marknadsföringen nu att ske inom övriga regioner, mot mindre prestigefyllda barer och mot butiksledet. Optionsplanen riktad till "the on trade" (barer) kommer att användas vid marknadsföringen. Optionsplanen tillsammans med den distributionsform som Facile & Co byggt bedöms underlätta de produktlanseringar som är planerade för året. Satsningen kommer att öka på den svenska marknaden delvis på Facile Punsch, men i huvudsak på seriously... vodka. Målet är vidare att påbörja försäljning på en ny marknad. Det är bolagets bedömning att 2001 kommer uppvisa en mycket kraftig tillväxt. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 2000 till KSEK 1 070 (469). Likviditet och finansiell ställning Netto disponibla medel för koncernen uppgick den 31 december 2000 till KSEK 22 178 (3 164). Soliditeten uppgick den 31 december 2000 till 76% (82%). Värdet av koncernens varulager uppgick per 31 december 2000 till KSEK 869 (510) och utgjordes av råvaror för sprittillverkning samt färdiga varor. Personal Totala antalet anställda vid ingången av 2000 uppgick till 6 och vid utgången av året till 11. Genomsnittligt antal anställda 2000 uppgick till 9 (6). Antalet anställda i Storbritannien uppgick vid slutet av året till 4 (2). Incitamentsprogram I september lanserades Facile & Co's optionsprogram riktat mot "the on trade" (barer), vilka har seriously... vodka som "husvodka". Tilldelning av optioner kommer huvudsakligen att ske i proportion till barens försäljning av bolagets produkter. Programmet berättigar till nyteckning av högst 317 872 aktier av serie B. Optionsprogram riktade till personalen finns i två serier, omfattande som mest 47 574 B-aktier. Serie A som medför rätt till teckning av nya aktier mellan 2002-11-30 och 2002-12-23 för en teckningskurs om SEK 80 per B- aktie. Optionerna knutna till serie B medför rätt till teckning av nya aktier mellan 2003-11-30 och 2003-12-23 för en teckningskurs om SEK 120 per B-aktie. Vid full konvertering av utestående optioner kommer antalet aktier att öka med 365 446. Aktien Under året genomfördes en nyemission om 794 680 aktier av serie B. Teckningskursen var SEK 48 per aktie. Kontantemissionen tillförde bolaget netto MSEK 33. Det totala antalet aktier i Facile & Co AB (publ) uppgick vid årsskiftet till 1 589 360, varav 166 400 i serie A och 1 422 960 i serie B. Antalet utstående teckningsoptioner i bolaget uppgick till 365 446 (för teckning av serie B). Aktien noterades i april på SBI-listan. Vid årsskiftet var aktiekursen SEK 30. [REMOVED GRAPHICS] Källa: SBI Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2000. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 25 april. Tid och plats kommer att meddelas senare. Kommande informationstillfällen Årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 kommer att distribueras till aktieägarna och hållas tillgänglig på Facile & Co's kontor på Grevgatan 48 i Stockholm från och med den 27 mars 2001. Delårsrapport januari - mars 2001 23 april 2001 Delårsrapport januari - juni 2001 6 augusti 2001 Delårsrapport januari - september 2001 5 november 2001 Stockholm den 15 februari 2001 Facile & Co AB (publ), Org. nr. 556224-4300 Styrelsen Denna kommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: James Roberton, VD Telefon: + 46 8 660 81 31 Mobiltelefon: + 44 7932 058 198 E-post: james.roberton@facile.co.uk ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00190/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00190/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar