Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Resultatet efter finansnetto uppgick till 57,3 (55,5) MSEK · Omsättningen ökade med 8 % till 738 (680) MSEK · Orderingången uppgick till 771 (749) MSEK Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på kontor, skolor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder - tyngdpunkten vilar på offentlig miljö. Målsättningen är att erbjuda produkter med senaste teknik, belysningskunnande och leveranser från en egen kundorderstyrd produktion. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har Fagerhult ett gott utgångsläge i en framtid där energi- och miljöfrågor kommer att bli allt viktigare. Fagerhultgruppen har 1200 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland och Storbritannien. Fagerhult är dessutom via agenter representerat på ytterligare ett antal marknader. Fagerhults Belysning, Aneta Belysning, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta är koncernens svenska bolag. Fagerhultaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Första halvåret 2002 Koncernens nettoomsättning steg under perioden med 8,5 procent till 738 (680) MSEK. Omsättningen har ökat såväl på den svenska marknaden som på exportmarknaden. I Sverige har omsättningen ökat med 5 procent till 375 (357) MSEK vilket är en bättre utveckling än för marknaden i helhet. Exportverksamheten visar en tillväxt med 12 procent till 362 (323) MSEK. Orderingången har varit bra under perioden vilket betyder att fabrikerna har fortsatt bra beläggning. Orderstocken har ökat med 33 MSEK. Resultatet efter finans uppgick för koncernen till 57,3 (55,2) MSEK. Rörelsemarginalen har minskat något från 8,1 till 7,8 %. Vinsten per aktie efter skatt blev 3,21 (3,12) kronor. Andra kvartalet 2002 Den goda försäljningsutvecklingen från det första kvartalet fortsatte också under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 8 procent till 367 (339) MSEK medan rörelseresultatet ökade med 7,5 procent till 27,1 (25,2) MSEK Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Likvida medel vid periodens slut var 100 (81) MSEK. Soliditeten uppgick till 57 (54) procent och koncernens egna kapital till 481 (418) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,1 (31,0) MSEK. Till aktieägarna har utdelats 34,6 MSEK. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 32 (33) MSEK, varav i maskiner och i verktyg till nya produkter 22 MSEK och i fastigheter 10 MSEK. Aktien Fagerhultaktien har från årets början sjunkit med 6 procent till kurs 105 kr. Stockholmsbörsens All share-index föll under samma period med 24 procent. Vid ordinarie bolagsstämma den 25 april beslutades att företaget skall ha möjlighet att förvärva egna aktier. Detta har ännu inte utnyttjats. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2001 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 20. Utsikter för 2002 Fagerhult har under lång tid varit inriktat på att utveckla produkter som passar den internationella marknaden. De senaste årens framgångar på export visar att denna strategi varit välgrundad och riktig. Första halvåret har varit bra såväl med tanke på orderingång som på fakturering och kapaciteten planeras för en fortsättning på denna nivå. Habo den 16 augusti 2002 Bo Eveborn Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nästa delårsrapport kommer att lämnas 2002-10-22. Upplysningar kan lämnas av Bo Eveborn, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 85 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00200/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00200/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar