Bokslutskommuniké 2016

 • Orderingång 4 653,0 (4 113,4) Mkr, en ökning med 9,4 % justerat för valutaeffekter (-156,5 Mkr) och förvärvade enheter (308,8 Mkr).
 • Nettoomsättning 4 490,7 (3 909,4) Mkr, en ökning med 10,3 % justerat för valutaeffekter (-149,9 Mkr) och förvärvade enheter (328,6 Mkr).
 • Rörelseresultat 524,2 (396,0) Mkr, en ökning med 32,4 % som ger en rörelsemarginal på 11,7 (10,1) %.
 • Icke jämförbara engångsposter avseende förvärv påverkade rörelseresultatet fjärde kvartalet med -21,4 Mkr.
 • Resultat efter skatt 380,9 (288,6) Mkr, en ökning med 32,0 %.
 • Resultat per aktie 10,04 (7,62) kronor.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten 387,8 (443,5) Mkr.
 • En utdelning med 4,50 (3,50) kronor per aktie och en aktiesplit 3:1 kommer att föreslås.
 • Fagerhult har ingått avtal om förvärv av WE-EF i Tyskland med fokus på utomhusbelysning. Förvärvet förväntas genomföras under första kvartalet 2017.

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Vi är nöjda med helårssiffrorna för orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat, vilka samtliga slår de rekord som sattes förra året.
 • Orderingången översteg 1 miljard under alla de fyra kvartalen och uppgick totalt till 4 653,0 Mkr. Detta innebär att företaget har passerat en ny milstolpe. Det sista kvartalets orderingång på 1 215 Mkr var den högsta någonsin.
 • Orderingången överstiger även fortsatt den tillväxt vi ser på marknaderna, i synnerhet på våra större marknader, vilket innebär att vi fortsätter att öka våra totala marknadsandelar.
 • Den organiska ökningen av nettoomsättningen med 10,3 % är resultatet av starka insatser på alla verksamhets- och produktområden och gav en total nettoomsättning på nästan 4,5 miljarder kronor.
 • Tvåsiffriga tillväxttal för nettoomsättningen på lika basis uppnåddes för affärsområdena Nordeuropa, Storbritannien och Irland och Afrika, Asien och Australien.
 • Rörelseresultatet ökade med cirka 128 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 2015 till 524,2 för helåret. Detta är en ökning med 32 % i förhållande till föregående år.
 • Fjärde kvartalet var på alla sätt ett starkt kvartal, särskilt med tanke på att kassaflödet från den löpande verksamheten återhämtade sig väl efter den svaga inledningen på året.
 • Resultatet per aktie blev 10,04 kronor, en ökning med 32 % jämfört med föregående års 7,62 kronor.
 • Vi ser fram emot 2017. Fagerhultkoncernen står stark, har god drivkraft framåt och kommer att fortsätta sin strategiska resa, med förvärvet av WE-EF som ett viktigt steg.

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 11:00 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 700 anställda och verksamheter i mer än 20 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation och LED Linear. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera