Delårsrapport Januari – Mars 2020

Report this content

Första kvartalet:

 • Orderingången var 2 146 (1 588) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 35,1% justerad till +7,1% efter förvärv 418 Mkr och valutaeffekter 28 Mkr
 • Nettoomsättningen var 1 689 (1 594) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 6.0% justerad till -14,0% för förvärv 289 Mkr och valutaeffekter 29 Mkr
 • Rörelseresultatet var 10,7 (158,1) Mkr, en minskning med 93,2% och en rörelsemarginal på 0,6 (9,9)%
 • Resultat efter skatt -16,4 (93,0) Mkr
 • Resultat per aktie -0,10 (0,76) Kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 87,9 (82,2) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Det första kvartalet förde med sig flera utmaningar och vi har hanterat de engångshändelser som uppstått under första kvartalet. 
 • Det skulle vara alltför optimistiskt att förvänta en fortsatt förbättrad orderingång under de rådande Covid-19 förutsättningarna. Det är dock glädjande att se tillväxten under första kvartalet, vilket är en stark signal från det strategiska arbete som gjorts under 2019 med affärsområdena Collection, Premium, Professional och Infrastructure. För mer information se gärna www.fagerhultgroup.com
 • Jag vill också påpeka att jag är extremt imponerad och tacksam för den reaktion, inställning, attityd och ansträngning som alla inom Fagerhult Group uppvisat i arbetet med Covid-19. Det är tydliga bevis på vår starka och stödjande kultur.
 • Som koncernchef är jag nöjd med vår starka balansräkning och goda likviditet. Självklart har vi också ökat vårt fokus på rörelsekapital och kassagenererande aktiviteter då vi inte vet hur länge tillståndet med Covid-19 kvarstår.
 • Om vi ser till dagsläget och framtiden så fortsätter vi självklart att följa lokala och nationella myndigheters riktlinjer. Vi upplever hur förändringar i sådana riktlinjer har en omedelbar påverkan på vår affärsverksamhet.
 • Vi planerar nu för andra halvan av 2020 och framåt där vi ser en möjlig minskning i aktivitet och att det kan komma att ta tid för en positiv återhämtning. Vi ser till att vara väl förberedda för detta. 
 • Slutligen vill jag också understryka att vi är fortsatt trygga i att vi kommer att gå starkare ur den pågående pandemin, med fokus att ytterligare stärka vårt kunderbjudande och fortsätta erbjuda de bästa belysningslösningarna.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 April 2020 kl. 12:00 CEST.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.