Trafikutbildning i Falck ger säkra förare

Idag skriver Skånska Dagbladet om att Falck "släpper ut trafikfarliga förare". Då vi inte har samma uppfattning vill vi kommentera det tidningen skriver. 

Falck Ambulans utbildar all ambulanspersonal i trafikutbildning och vår uppfattning är att vi inte har några "trafikfarliga förare". 

Trafikutbildningen inom Falck Ambulans genomförs enligt fastställd trafikutbildningsplan och trafikpolicy. Utbildningen sker stegvis med målet att utveckla ett säkert framförande av fordonet. Utbildningen omfattar; introduktionsutbildning för nyanställd personal, utbildning i trängande fall och återkommande repetitionsutbildningar samt vinterutbildning. 

Omvärldsförändringar har lett till ett behov att anpassa trafikutbildningen efter rådande omständigheter. Sedan tre år tillbaka genomförs en trafikutbildning i Stockholm som inledningsvis genomfördes i projektform. Trafikutbildningen omfattar såväl introduktion som utbildning i framförande av fordon i trängande fall. Utbildningen har visat sig vara såväl kvalitativ som effektiv. Denna trafikutbildning testas nu, i projektform, även i Skåne. Efter genomfört projekt kommer utvärdering att ske. 

Falck Ambulans trafikutbildning syftar till att säkerställa att utryckningsförare inom ambulanssjukvården har sådana kunskaper och färdigheter att de kan utföra sina uppdrag på ett miljövänligt och trafiksäkert sätt så att vare sig patient eller medtrafikanter utsätts för fara. 

Efter utbildningen skall deltagaren ha sådana kunskaper och färdigheter att han eller hon skall kunna framföra och vårda sitt fordon. Här skall han/hon kunna tillämpa kunskaper och färdigheter inom områden, som till exempel: trafikkunskap, miljövänligt körsätt, fordonskunskap och vård samt trafikpsykologi. 

Utbildningen är individuellt anpassad efter tidigare erfarenheter och varje  moment omfattar 2-5 dagar från det att deltagaren startar utbildningen till att han/hon är färdig att på ett säkert sätt framföra fordon i trängande fall. 

För att säkerställa utbildningsnivån för personalen efter avslutad utbildning genomförs ett praktiskt och ett teoretiskt kunskapsprov. 

Vi anser att alla våra medarbetare som kör ambulans, både i vanliga trafiksituationer och i trängande fall, har en utbildning och erfarenhet som gör att de behärskar både sitt fordon och olika trafiksituationer på ett mycket bra sätt.

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media