Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 11 maj 2017.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också utsågs till ordförande på stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2016.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Vidare beslutade stämman att av den ansamlade vinsten om 11 763 021 874 kr lämnas utdelning med 200 000 000 kr till befintliga preferensaktieägare och med ytterligare högst 100 000 000 kr om fler preferensaktier emitteras fram till nästa årsstämma i enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kr per preferensaktie, dock högst 20 kr. Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas till stamaktieägarna.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 560 000 kr skall utgå, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér samt Anders Wennergren. Till styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till bolagets revisor med Bengt Kron som huvudansvarig revisor för tiden fram till utgången av årsstämman 2019.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare, som ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av preferensaktier och/eller aktier i serie B motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. Styrelsen får med stöd av bemyndigandet emittera högst 5 000 000 preferensaktier.

Stämman beslutade vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dels besluta om förvärv av egna aktier av serie B och/eller preferensaktier men att innehavet av egna aktier i bolaget sammantaget inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget, dels besluta om att överlåta bolagets innehav av egna aktier av serie B och/eller preferensaktier.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29

 
Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08.30 CEST

 
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2017 ett värde om 88,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq  Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar