Balder offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Balder har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission av totalt 4 602 515 stamaktier av serie B. Emissionen av stamaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i Balder har förändrats.

Det totala antalet aktier uppgår per 30 december 2016 till 190 000 000 aktier, varav 11 229 432 aktier av serie A, 168 770 568 aktier av serie B och 10 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgår till 29 106 488, varav A-aktierna motsvarar 11 229 432 röster, B-aktierna 16 877 056 röster och preferensaktierna 1 000 000 röster.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier och röster enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

 
Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 08.30 CET.

  
Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2016 ett värde om 79,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar