Balders valberedning inför årsstämma 2020

Report this content

Vid Balders årsstämma den 8 maj 2019 beslutades att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare. Namnen på övriga två ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 30 september 2019 och kända förändringar därefter:

Lars Rasin, ordförande
Jesper Mårtensson, företrädande Erik Selin Fastigheter AB
Rikard Svensson, företrädande Arvid Svensson Invest AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till info@balder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2019 ett värde om 129,2 Mdkr (109,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera