Balders valberedning inför årsstämma 2022

Report this content

Vid Balders årsstämma den 12 maj 2021 beslutades att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare. Namnen på övriga två ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 30 september 2021 och kända förändringar därefter:

Lars Rasin, ordförande
Jesper Mårtensson, företrädande Erik Selin Fastigheter AB
Rikard Svensson, företrädande Arvid Svensson Invest AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till info@balder.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomichef Eva Sigurgeirsdottir, telefon 031-10 99 13

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 15.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2021 ett värde om 163,4 Mdkr (149,3). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se