Delårsrapport januari-september 2019

Report this content
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 970 Mkr (2 428), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22 % till 16,50 kr (13,49)
     
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 313,73 kr per aktie (269,66)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 577 Mkr (4 926)
     
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 473 Mkr (7 269) motsvarande 24,85 kr per aktie (40,38)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 398 Mkr (2 862). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 22 % och uppgick till 2 970 Mkr (2 428), vilket motsvarar 16,50 kr per aktie (13,49). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 612 Mkr (485).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 060 Mkr (7 955). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 473 Mkr (7 269), motsvarande 24,85 kr per aktie (40,38). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 2 953 Mkr (6 351), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 95 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -473 Mkr (24) samt resultat från andelar i intressebolag om 726 Mkr (590).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CET.


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2019 ett värde om 133,2 Mdkr (114,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se