Extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Report this content

Fastighets AB Balders extra bolagsstämma ägde rum i Göteborg den 25 september 2017.

Stämman öppnades av Sten Dunér, ledamot i Fastighets AB Balders styrelse, som också utsågs till ordförande på stämman.

Stämman godkände styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier och beslutade om inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i Fastighets AB Balder i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 8 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5 miljarder kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 10 miljoner kronor (nedsättningsbeloppet), motsvarade kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 10 miljoner kronor att avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Bolagsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017. Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något s.k. innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48
   

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 16.45 CEST.
 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde om 89,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar