Förändring i antal röster och aktier efter genomförd inlösen av preferensaktier

Balder har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört inlösen av totalt 10 000 000 preferensaktier. Inlösen har resulterat i att antalet aktier och röster i Balder har förändrats. 

Det totala antalet aktier uppgår per 31 oktober 2017 till 180 000 000 aktier, varav 11 229 432 aktier av serie A och 168 770 568 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 28 106 489, varav A-aktierna motsvarar 11 229 432 röster och B-aktierna 16 877 057 röster.

Denna information utgör offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08.30
 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde om 89,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar